Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Výroční zprávy a zpráva o poskytování informací

Dokument VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA OBDOBÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU:
(jako dokumenty ve formátu PDF - ke stažení)                        Sbírka listin - DPH Žampach
Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace  za rok 2023 [PDF]
Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace  za rok 2022 [PDF]
Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace  za rok 2021 [PDF]
Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace  za rok 2020 [PDF]
Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace  za rok 2019 [PDF]
Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace  za rok 2018 [PDF]
Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace  za rok 2017 [PDF]
Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace  za rok 2016 [PDF]
Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace  za rok 2015 [PDF]
Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace  za rok 2014 [PDF]
Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace  za rok 2013 [PDF]
Zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2012 [PDF]  fakultativní příloha [PDF]
Zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2011 [PDF]  fakultativní příloha [PDF]
Zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2010 [PDF]  
Zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2009 [PDF]  
Zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 [PDF]  
Zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2007 [PDF]  
Zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2006 [PDF]  
Zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2005 [PDF]  

Zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2004 [PDF]  PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ A PŘÍSPĚVKŮ (archivní informace od roku 2004) :
Přejít na přehled o přijatých DARECH a DÁRCÍCH z výročních práv - dle období kalendářních roků 


VÝROČNÍ ZPRÁVY ARBORETA ŽAMPACH: vstup do archivu 


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ za rok 2023 

Domov pod hradem Žampach poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Za předchozí kalendeářní rok toto proběhlo v tomto rozsahu:

 • Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 0/0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • Opis podstatných částí každého rozsudku ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: nejsou
 • Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: nejsou
 • Počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
 • Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: nejsou

Poznámka:
v číselném vyjádření nejsou zahrnuty informace, které svým charakterem nenaplňují definici podle zákona 106/1999 Sb., mezi které patří:

 • dotazy novinářů, které jsou řešeny v návaznosti na aktuální tématiku;
 • informace telefonicky vyřizované jednotlivými pracovníky organizace;
 • poskytování informačních materiálů o organizaci.

  V Žampachu dne 10.1. 2024