Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Aktivizační činnost - centra denních aktivit

Zájmové a volnočasové aktivity

Pobytová sociální služba aktivně podporuje klienty ve využívání běžných služeb, které jsou v daném místě dostupné, iniciuje a podporuje jejich integraci. Podporujeme využívání veřejných služeb s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu uživatele služeb. Bereme ohledy na jeho osobní cíle, potřeby a přání. Uživatelé komunitních služeb si sami rozhodují o využití svého volného času.

Uživatel služeb, který projeví takovou míru samostatnosti, znalostí, které by jej v případě volného samostatného pohybu ve městě či okolí nějak neohrozily má možnost, po vzájemné dohodě s poskytovatelem, využít nabídnutých služeb sám.

Uživatel, který v rámci svých možností není schopný využít nabízených služeb mimo zařízení sám, využije služeb v individuálním doprovodu zaměstnance,  pokud to umožní provozní podmínky poskytovatele.

Uživatelé našich služeb mají možnost čerpat z pestré nabídky aktivizačních činností organizovaných v Domovu pod hradem Žampach.


CENTRA DENNÍCH AKTIVIT - NABÍDKA AKTIVIZAČNÍCH ČINNOSTÍ UŽIVATELŮ SLUŽEB:

VZDĚLÁVÁNÍ  - PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA, POVINNÁ ŠKOLNÍ  A NAVAZUJÍCÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA


img_vp_skola_small.jpg


Předškolní výchova uživatelů služeb Domova pod hradem Žampach je dle potřeby zajištěna v běžné mateřské škole. Docházka do mateřské školy je řešena individuálně a za osobní asistence.
img_materska_skola_hnatnice_02_2013_big.jpg


img_sabinka_2013_02_big.jpg
 


Povinná školní docházka uživatelů služeb Domova pod hradem Žampach je zajištěna jednak ve třech třídách Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Ústí nad Orlicí - dislokované třídy při domovu na Žampachu nebo přímo v této škole v Ústí nad Orlicí, ev. formou týdenního internátního pobytu. Na Žampachu se jedná o nižší a vyšší stupeň Základní školy speciální, rehabilitační třídu a třídu praktické školy. Dále domov využívá obdobně služeb žamberecké Střední a základní školy Žamberk.

30.6. 2016 - Konec školního roku ve třídách na Žampachu
Závěr školního roku - třídy na Žampachu (30.6. 2016)
30.6. 2016 - Konec školního roku ve třídách na Žampachu
Z výtvarné tvorby žáka Tomáše Rybičky ve škole - více informací - zde

img_skola_rybicka_01_2012_big.jpg

img_skola_zbk.jpg
Areál školy v Žamberku

Navazující školní docházka se realizuje na středním stupni těchto školProhlubovat své vědomosti a praktické dovednosti lze v jednoletém či dvouletém vzdělávacím programu Praktické školy  anebo  lze získat ev. i výuční list absolvování učebního oboru v této škole (Odborném učilišti).
img_vzdelavani_2.jpg


img_vzdelavani_3.jpg

Centrum denních aktivit U Šimona Žampach– centrum rozvoje dovedností (CRD)

img_vp_skolicka_small.jpg    


Následně po absolvování povinné a navazující školní docházky zajišťujeme možnosti dalšího rozvoje a udržování vědomostí, dovedností a návyků uživatelů služeb v našem centru rozvoje dovedností. Jedná se o centrum podílející se na individální výchově a vzdělávání prostřednictvím vlastních  programů určených pro uživatele služeb našeho domova, kteří se již aktivně neúčastní povinné a navazující školní docházky, ale mají předpoklady pro rozvoj smyslů, vnímání, rozumových a dalších schopností a dovedností. Výchova a vzdělávání ve školičce je organizována dle harmonogramemu centra, na jehož základě dochází do centra uživatelé služeb v pravidelném režimu, který maximálně kopíruje průběh běžného školního roku, vč. prázdnin, ředitelského volna, apod. Také rozvrh hodin, rozsah výuky – výchovy a vybavení centra připomínají běžnou třídu speciální školy. Přístup k jednotlivým uživatelům respektuje jejich individuální potřeby, vzdělávací plán je sestavován na základě individuálních plánů osobního rozvoje za využití všech složek výchovy, tj. : trivium (čtení, psaní, počty), rozumová a smyslová výchova, hudební výchova, výtvarná a pracovní výchova, tělesná a pohybová výchova.


img_skolic07_big.jpg

2019 Velikonoční tvorba - Centrum rozvoje dovedností (18.4.)

2017 Z nabídky aktivizačních činností v běžné společnosti - kavárna a plavání Rychnov nad Kněžnou

2017 Z nabídky aktivizačních činností v běžné společnosti - kavárna a plavání Rychnov nad Kněžnou

Centrum snoezelen Žampach
– muzikoterapie a senzomotorická terapie (rozvoj smyslového vnímání) a logopedie


Dokument Informační leták Snoezelen Žampach jako soubor -  [PDF]        


Kontaktní údaje Centra snoezelen Žampach:
Speciální pedagog (logoped)
img_foto_log.jpg

Mgr. Markéta Novotná
E-mail: logopedie@csszampach.cz
Vnitřní tel. linka: 242


Speciální pedagog (muzikoterapeut)
img_foto_muziko1.jpg

Mgr. Tereza Kellerová
E-mail: snoezelen@csszampach.cz
Vnitřní tel. linka: 242


Speciální pedagog (muzikoterapeut)
img_foto_muziko2.jpg

Mgr. Radana Kholová
E-mail: centrum@csszampach.cz
Vnitřní tel. linka: 242


Fotografie a informace Centra snoezelen Žampach:

img_sandra_2010_small.jpg


2017 Snoezelen - aktivity v centru pro rozvoj smyslového vnímání a muzikoterapie

2017 Snoezelen - aktivity v centru pro rozvoj smyslového vnímání a muzikoterapie

2017 Snoezelen - aktivity v centru pro rozvoj smyslového vnímání a muzikoterapie
 

img_foto_vystava_02_muzikoterapie_small.jpg


img_vp_snoezelen_small.jpg


Součástí poskytovaných služeb v našem centru je také logopedie.
Logopedie
 je speciálně pedagogická disciplína, zabývající se fyziologií a patologií komunikačního procesu, dále prevencí a nápravněvýchovnou péčí při vadách a poruchách komunikace, nápravou vad řeči a výslovnosti. Pomocí speciálních metod a speciálních pomůcek se zde provádí reedukace všech řečových vad. Pracuje se i s logopedickými programy na PC s dotykovým monitorem.

img_sno_5_small.jpg

img_snoezel_0_small.jpg
 

  img_sno_1_small.jpg


img_sno_6_small_small.jpg

 


O SENZOMOTORICKÉ TERAPII: 

V senzomotorické terapii (snoezelenu) dochází k primární aktivizaci těžce mentálně retardovaných zaměřené hlavně na smyslové vnímání a prožitek pomocí světla, zvuku, doteku, chuti a čichu. K tomu je potřeba prostředí, ve kterém je možné se koncentrovat, vnímat své okolí:
- dostatek času a volný prostor, aby si dítě samo vyzkoušelo a vybralo co je mu příjemné, při čem se cítí dobře, na co se chce dále soustředit- impuls má vycházet z prostředí snoezelenu, které je lákavé, povzbuzující- pro skutečnou relaxaci je nezbytný i pocit bezpečí, vnějšího klidu, uvolnění /u dětí s autismem se snoezelen využívá často ke zklidnění/- doba, kterou zde dítě stráví je závislá na jeho reakcích a potřebě, pobyt se nesmí ukončit předčasně, je potřeba respektovat tempo uživatele- ve snoezelenu jsou oslovovány různé smysly, někdy se mluví o "bombardování" smyslů- zesílením některých podnětů s vyloučením podnětů rušivých se motivuje dítě k vnímání a podporuje se jeho duševní rozvoj.
___
Spojení snoezelen (vyslovujeme "snuzelen") vzniklo ze dvou holandských slov: Snuffelen – znamenající větřit nebo čichat a Doezelen – což znamená podřimovat nebo klimbat...
Metoda v sobě spojuje myšlenku dynamiky s relaxací. Ve svém důsledku metoda probouzí smysly, jež jsou oslovovány postupně, každý zvlášť. Děti jsou tak vedeny k chápání reality (slyšet, vidět, cítit, ochutnat, dotknout se). Je jim umožněno prožívat nejrůznější pocity (štěstí, podrážděnost, uspokojení apod.). Přitom je jim ponechána možnost vlastního jednání (mohou chodit, pohybovat se). Velmi důležité je i navázání kontaktu mezi dítětem a jeho bezprostředním okolím.  Metoda Snoezelen ve své podstatě vychází z předpokladu, že naše smysly jsou snadno oslovitelné v ovzduší pohody. Zdravý člověk je bez větších problémů schopen najít sám místa, kde se cítí příjemně. Postiženým lidem je nutné takováto místa vytvořit. Pak je možné velmi selektivně oslovit jejich smysly. Zároveň je jim poskytnut prostor pro jejich spontánní reakce.

 

img_sno_2_small.jpg
Centrum muzikoterapie a rozvoje smyslového vnímání -  Snoezelen centrum Žampach


O MUZIKOTERAPII :
V muzikoterapie se cíleně využívá zvuku a hudby k terapeutickým účelům. Poslech hudby vyvolává v člověku určité psychické i somatické procesy. Člověk vnitřně pociťuje a prožívá působení hudby. Hudba a jednotlivé zvuky v něm vyvolávají jisté nálady, pocity, afekty, jakož i změny chování a současně jsou ovlivněny i nejdůležitější vegetativní funkce, ale i tvorba hlasu, řeči i vlastní hudební aktivity.
Působení hudby je vhodné i pro znevýhodněné jedince s mentální retardací, ale i jinými typy postižení.
Muzikoterapie v práci s dětmi i dospělými mentálně retardovanými zaznamenává velmi kladné výsledky. V psychopedii je tedy zařazení muzikoterapie zcela na místě. Zejména u osob s postižením  rozumových funkcí,  tam kde je  porušena i schopnost koncentrace a ve sféře citů převládají afekty nad emocemi a dále ve spojení s některými tělesnými anomáliemi nebo s menší pohybovou obratností. Muzikoterapie v těchto případech rozvíjí sluchové schopnosti vnímatelů, využívá jejich zájmu o jednotlivé zvuky a tóny a prohlubuje citové prožitky. Také lze trénovat rozvoj motoriky a v některých případech i koncentrace. Navíc je zvuk a hudba ideálním prostředkem abreakce k uvolnění zátěžových stavů a nastřádané tenze. 


O CENTRU MUZIKOTERAPIE A SENZOMOTORICKÉ TERAPIE NA ŽAMPACHU  - SNOEZELEN CENTRUM ŽAMPACH:
Centrum  bylo vybudováno s uvedením do provozu v listopadu roku 2006 jako půdní vestavba nad zámeckou kaplí v rámci Projektu pardubického kraje, který byl   spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj. 
Centrum zahrnuje dvě místnosti předělené mobilní stěnou a příslušenství v podobě skladovacích prostor, sociálního zázemí, vč. kabinetu a kuchyňky.  Prostory jsou materiálně a technicky vybaveny  pro provozování centra muzikotarapie, centra rozvoje smyslového vnímání a pro logopedii.
Vedením centra  je pověřen odborně kvalifikovaný pracovník - speciální pedagog, který zabezpečuje speciální činnosti centra v návaznosti na ostatní poskytované služby Domova pod hradem Žampach.

FILMOVÁ TVORBA - účast na filmovém festivalu MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL
Filmová tvorba s lidmi s hendikepem v Domově pod hradem Žampach

Je to již mnoho let, co jsme objevili mezinárodní festival Mental Power Prague Film festival… Objevili, vyzkoušeli a zamilovali si… a od té doby tvoříme krátký film každý rok. Děláme to nejen proto, abychom zažívali neobyčejné chvíle na festivale v Praze, nejen ze soutěživosti, nejen z radosti z dalších projekcí i pouštění si filmů doma pro sebe a přátele, také pro posílení sebevědomí,  podporu vzniku nových vztahů v  normálním prostředím všech lidí.                

Hlavně ale i pro pochopení běžné společnosti, že tito lidé jsou fajn, normální, jen s trochu jinými schopnostmi, prostě sem na svět patří stejně jako my. …a proto točíme!   


Kontaktní údaje pro filmovou tvorbu:
speciální pedagog (logoped)
img_foto_log.jpg
Mgr. Markéta Novotná
E-mail: logopedie@csszampach.cz
Vnitřní tel. linka: 242


Výběr filmů pro MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL - mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením - zde.


 img_foto_vystava_08_filmove_ateliery_small.jpg
 


img_sipka_seda.jpg   FILMOVÁ TVORBA - účast na filmovém festivalu MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL  - více informací - archiv2022 FILMOVÝ FESTIVAL MENTAL POWER - XVI. ročník (10.-11.6.)


Centrum denních aktivit u Šimona Žampach – dílenské činnosti - dílna keramickáimg_vp_dilna1_kolda_small.jpg


Ukázka výrobků z dílny keramické:   img_odrazka.jpg část 1  img_odrazka.jpg  část 2   
CENÍK VÝROBKŮ - KERAMIKA
soubor PDF - ke stažení


Uživatelé služeb dílenského centra - keramická dílna
img___20201207_133325__1_.jpg

    Keramická dílna se od roku 2021 nachází v přízemí Centra denních aktivit v budově U Šimona   

img_IMG_4269.JPG

 Prohlídka naší keramické dílny v dílenském centru v budově U Šimona - více fotografií - zde 

2017 Sociálně terapeutické dílny (STD) - kolektiv dílny keramické

Z REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ KERAMICKÉ DÍLNY


KALENDÁŘE

Kalendář - 2014    Kalendář - 2009    Kalendář - 2008    Realizované prezentace - expozice - archiv


´MŮJ SVĚT´ - v roce 2016 domov vydal omalovánky

Václav Král - Můj svět - omalovánky - náhled


´ŽIVOT VTIŠTĚNÝ DO BAREV´ - prodejní výstava výrobků obyvatel žampašského domova, pořádá Městské muzeum Česká Třebová a Domov pod hradem Žampach. VERNISÁŽ VÝSTAVY ve čtvrtek 28.4. 2016 od 17:00 hodin

Výstava potvrvá do 5.6. 2016 ve výstavních prostorách budovy muzea v České Třebové, Klácelova ulice.

Otevřeno denně mimo pondělí 8.00 -18:00 hodin. Více informací - zde.


"Z pod hradu Žampach ..."

Předsálí Jednacího sálu Senátu PČR 31.3. - 13.4. 2015.

Vernisáž výstavy pod patronací senátora Ing. Petra Šilara se koná v úterý 31.3. 2015 od 17:00 hodin

Neprodejní výstava výrobků dílen Domova pod hradem Žampach v Senátu PČR.

Více informací - zde.


Jarní prodejní výstava 2014

výtvarných dílen domova "NĚCO ZE ŽAMPACHU". Vernisáž 24.4. 2014 od 18.00 hodin - Galerie Kandela svítidla Žamberk. Otevřeno až do 17.5.2014. Více informací - zde.


Jarní prodejní výstava 2013

produktů aktivizačních center domova byla otevřena v IC a Městském muzeu Letohrad ve dnech 8.3.2013 – 30.3.2013.

Vernisáž se uskutečnila 8.3.2013. Více informací - zde.


Jarní a naše 2012 ...

VÝSTAVA VÝROBKŮ dílenských center domova v TIC Jablonné nad Orlicí

Vernisáž 4.3. 2012 od 17.00 hodin. Výstava byla otevřena do 14.4.2012.  Více fotografií - zde


Todlé - taklé 2011 ...

VÝSTAVA VÝROBKŮ dílenských center domova v Malé scéně v Ústí nad Orlicí

Vernisáž 1.3. 2011 od 17.00 hodin. Výstava byla otevřena do 30.3.2011.  Více fotografií - zde


img_vystava_2011_001_small.jpg

 

Z činnosti dílenských center - příprava výrobků pro výstavy 2015 Z činnosti dílenských center - příprava výrobků pro výstavy 2015 Z činnosti dílenských center - příprava výrobků pro výstavy 2015 Z činnosti dílenských center - příprava výrobků pro výstavy 2015
Z činnosti dílenských center - příprava výrobků pro výstavy 2015 Z činnosti dílenských center - příprava výrobků pro výstavy 2015 Z činnosti dílenských center - příprava výrobků pro výstavy 2015 Z činnosti dílenských center - příprava výrobků pro výstavy 2015

Z HISTORIE KERAMICKÉ DÍLNY

Práce s keramickou hmotou má v našem zařízení mnohaletou tradici. Přibližně od roku 1992 se stala tato činnost běžnou součástí rukodělných aktivit obyvatel našeho domova a specifické potřeby pro technické a strojní vybavení vedly k vytvoření u nás první keramické dílny v tehdy nevyhovujících, ale atraktivních prostorách zámeckého sklepení.

img_keram_1.jpg

Původní keramická dílna  - sklep pod zámeckou budovou


img_keram_2.jpg

Dílna prostorách v klenutém sklípku pod správní budouvou


DÍLENSKÉ CENTRUM V DOMKU "KOLDA" před jeho přemístěním v roce 2021 do Centra denních aktivit U Šimona
K výraznému posunu a zkvalitnění došlo v roce 2005 v souvislosti s dostavbou Domků ve stráni Žampach. V přízemí jednoho z domků - KOLDA - byly vybudovány a zařízeny prostory, do nichž se přesunula dílna keramiky.

img_keramika.jpg

 dílna před přemístěním do Centra denních aktivit U Šimona

img_keram_3.jpg 

Centrum denních aktivit U Šimona Žampach - dílenské činnosti - dílna výtvarná

img_vp_dilna2_johana_small.jpg


2021 Naše nové Centrum rozvoje dovedností U Šimona je v provozu

Výtvarná dílna v prostorách Centra denních aktivit v budov U Šimona (od roku 2021)


UKÁZKA DÍLENSKÝCH VÝROBKŮ:     CENÍK VÝROBKŮ: soubor PDF - ke stažení   Výrobky ze skla - pdf ukázka, 2022
 img_odrazka.jpg svíčkařské a textilní výrobky  img_odrazka.jpg výrobky ze skla 1
img_odrazka.jpg výrobky ze skla 2                      img_odrazka.jpg výrobky ze skla 3       Václav Král - omalovánky Můj svět


Z činnosti dílny - příprava výrobků pro výstavy:

Z činnosti dílenských center - příprava výrobků pro výstavy 2015 Z činnosti dílenských center - příprava výrobků pro výstavy 2015
Z činnosti dílenských center - příprava výrobků pro výstavy 2015 Z činnosti dílenských center - příprava výrobků pro výstavy 2015
Z činnosti dílenských center - příprava výrobků pro výstavy 2015 Z činnosti dílenských center - příprava výrobků pro výstavy 2015    

Výrobky ze skla:

2017 Dílenské výrobky - výrobky ze skla 2017 Dílenské výrobky - výrobky ze skla 2017 Dílenské výrobky - výrobky ze skla  
2017 Dílenské výrobky - výrobky ze skla
2017 Dílenské výrobky - výrobky ze skla 2017 Dílenské výrobky - výrobky ze skla  

Výrobky z vosku:

img_svicky_atyp_2010_000_small.jpg


Svíčkařská dílna je jedním z center aktivit domova, jejíž produkce je dobře známa široké veřejnosti, a to především díky prezentaci tohoto centra na různých akcích akcích pořádaných pro veřejnost. 
img_svicky.jpg

 Centrum denních aktivit U Šimona Žampach - dílenské činnosti - dílna textilní

img_foto_vystava_10_arboretum__small.jpg


Práce v textilní a tkalcovské dílně patří již několik let k významným aktivizačním činnostem určených pro uživatele služeb Domova pod hradem Žampach. Dílna dnes disponuje dvěma tkalcovskými stavy a dalším potřebným vybavením. Do produkce dílny patří zejména tkané koberce, polštářky, tašky, kabelky, prostírání a další dekorační a užitkové předměty. Veškeré použité materiály jsou většinou přírodního charakteru, ekologicky a zdravotně nezávadné a v přírodě odbouratelné.

V současné době máme v tkalcovské dílně vytvořené podmínky pro pracovní uplatnění dvou až tří uživatelů našich služeb, k významnému zlepšení těchto podmínek by mohlo dojít rekonstrukcí hospodářských budov a s tím souvisejícím vytvořením nových prostor pro tkalcovskou dílnu. 


UKÁZKA DÍLENSKÝCH VÝROBKŮ: výrobky tkalcovské dílny


 

Z činnosti dílny - příprava výrobků pro výstavy:

Z činnosti dílenských center - příprava výrobků pro výstavy 2015 Z činnosti dílenských center - příprava výrobků pro výstavy 2015
img_koberce1_.jpg 

Práce na ručním tkalcovském stavu
img_koberce2.jpg

Příprava příze (navíjení příze z polotovarů)
img_koberce3.jpg
Výrobky dílny
img_koberce5.jpg

 Tkaní
img_koberce4.jpg
Pohled do dílny se dvěma stavy  - dílna v původních prostorách
img_koberce_17_small.jpg

 Ukázka výrobků

http://www.uspza.cz/obrazky4/koberce_07_big.jpg.

OBCHŮDEK A DÍLNA ´Z POD HRADU  ŽAMPACH´
Tyršova ul. č. 353, 561 51 Letohrad
Telefon do obchůdku č. 702 177 617 E-mail: dilna.chb@uspza.cz

Více informací o našem obchůdku - zde
img___obchudek_001_small.jpg

8.9. 2015 Otevření obchůdku ´Z pod hradu Žampach´ v Letohradu


Z aktivitační činnosti v dílně při obchůdku:
Obchůdek a dílnička Z pod hradu Žampach - Letohrad (2016)

Obchůdek a dílnička Z pod hradu Žampach - Letohrad (2016)

8.9. 2015 Otevření obchůdku ´Z pod hradu Žampach´ v Letohradu

8.9. 2015 Otevření obchůdku ´Z pod hradu Žampach´ v Letohradu

Centrum denních aktivit – chov domácích zvířat (zooterapie)
Chov domácích zvířat je tradiční součástí nabídky aktivizačních center Domova pod hradem Žampach. Prostředkem pro zooterapii uživatelů našich služeb je chov drobného domácího zvířectva (např. králíků, morčat, slepic, holubů a kachen), ale také chov ovcí, koz, osla a koní, které se uplatňují rovněž v provozování hipoterapie (hiporehabilitace). V současné pečujeme o dvě klisny (Hanču a Báru) a o oslici Amálku. Domov pod hradem Žampach má pro chov domácích zvířat dobré zázemí v podobě stájí a chlévů, výběhů pro zvířata. Provozuje veřejnosti přístupný tzv. český dvorek s domácímu zvířaty.
V domově mají obyvatelé navíc možnost chovat i vlastní domácí mazlíčky. Můžete tu tak při běžné prohlídce zahlédnout vodní želvy, andulky, kočky a psa...
Veškerou péči o chov domácích zvířat zajišťují uživatelé služeb pod odborným vedením pověřeného kvalifikovaného zaměstnance pro zooterapii. Přínosem péče o zvířata je žádoucí rozvoj smyslů a vnímání, rozvíjen je i pozitivní vztah k živé přírodě.

Fotografie z chovu domácích zvířat

Další fotografie v naší galerii, např. - zde   
2021 Chov domácích zvířat a zooterapie

2021 Chov domácích zvířat a zooterapie

2021 Chov domácích zvířat a zooterapie

2017 Chov domácích zvířat - zooterapie
2017 Chov domácích zvířat - zooterapie
2017 Chov domácích zvířat - zooterapie 2017 Chov domácích zvířat - zooterapie
2017 Chov domácích zvířat - zooterapie 2017 Chov domácích zvířat - zooterapie 2017 Chov domácích zvířat - zooterapie 2017 Chov domácích zvířat - zooterapie
2017 Chov domácích zvířat - zooterapie 2017 Chov domácích zvířat - zooterapie 2017 Chov domácích zvířat - zooterapie 2017 Chov domácích zvířat - zooterapie
2017 Chov domácích zvířat - zooterapie - ovce kamerunské 2017 Chov domácích zvířat - zooterapie - ovce kamerunské 2017 Chov domácích zvířat - zooterapie - ovce kamerunské 2017 Chov domácích zvířat - zooterapie

Hiporehabilitace

img_jizdy_2008_big.jpg

img_foto_vystava_11_arboretum__small.jpg


img_vp_staj1_small.jpg


img_hipo_2011_00_small.jpg


Domov pod hradem Žampach uplatňuje od roku 1991 v sociální službě HIPOREHABILITACI, která vychází ze základního předpokladu, že péče o koně a jízda na něm je nejen výborným prostředkem pro rehabilitaci tělesných onemocnění nebo defektů, ale ovlivňuje fyziologický a psychický vývoj, formuje rozvoj osobnosti, pozitivně působí na smyslové činnosti a má silný socioterapeutický vliv.

Hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi  (HPSP) je jedním z oborů hiporehabilitace. Jedná se o metodu speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm, ale i s jinými zvířaty a interakce s nimi jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami. Využívá při tom motivačního a sociálně aktivizačního působení zvířat na člověka. 


img_hipo_2011_01_small.jpg   img_hipo_2011_02_small.jpg

Hipodrom" - nástupiště pro "vozíčkáře" a malý výběh pro koně.


Vybavení pro hipoterapii - z veřejné sbírky společnosti Konzum 2014 Vybavení pro hipoterapii - z veřejné sbírky společnosti Konzum 2014 Vybavení pro hipoterapii - z veřejné sbírky společnosti Konzum 2014

Svým zaměřením umožňuje HPSP začlenit do terapie i jedince s těžkou mentální retardací a zdravotním postižením vysokého stupně. Kontraindikací je pouze alergie na zvířecí prach a nepřekonatelný strach ze zvířat. Při HPSP se využívají kromě koní i jiná zvířata, např. drobní hlodavci, kočky, ptáci. 

HPSP v našem zařízení zajišťuje tým pracovníků s odbornou kvalifikací a je určeno především pro obyvatele Domova pod hradem Žampach. Obyvatelé zařízení se pod odborným dozorem starají o dva koně (českomoravského belgika a křížence ponyho s arabským koněm), morčata, zakrslé králičky a kočky.


 img_hipo_2011_03_small.jpg   img_hipo_2011_04_small.jpg


Toto centrum splňuje všechna kritéria předepsaná Českou hiporehabilitační společností, včetně technického zázemí a bezbariérovosti. Provoz hipocentra je celoroční, pouze jízdy na koních jsou vzhledem k dosud chybějící kryté jízdárně omezené počasím. Domov usiluje o získání finančních prostředků z fondů EU k realizaci záměrů celkové rekonstrukce materiálně technického zázemí a podmínek pro provozování HPSP a chovu koní, domácích a jiných zvířat.


img_hipo_2011_05_small.jpg   img_hipo_2011_06_small.jpg


Cílem této aktivity je také vytváření úzkých vztahů obyvatel domova s okolním společenským prostředím, prostřednictvím veřejně přístupného areálu pro chov domácích zvířat. Areál je tak předmětem častých návštěv rodičů s dětmi.


img_hipo4_small.jpg

Canisterapie
Canisterapie, jako jedna ze zooterapií, je všeobecně uznávaná terapie handicapovaného jedince za pomoci psa. Tuto terapii poskytujeme v našem zařízení od roku 2001. Canisterapie je v Domovu pod hradem Žampach využívána též v rámci smyslové výchovy v činnosti našeho centra snoezelen.


img_louckova_eva_2013_small.jpg
Canisterapie v centru snoezelen

img_sandra_2010_small.jpg

  Další fotografie v naší galerii - zde

2017 Snoezelen - aktivity v centru pro rozvoj smyslového vnímání a muzikoterapie 2017 Snoezelen - aktivity v centru pro rozvoj smyslového vnímání a muzikoterapie 2017 Snoezelen - aktivity v centru pro rozvoj smyslového vnímání a muzikoterapie 2017 Snoezelen - aktivity v centru pro rozvoj smyslového vnímání a muzikoterapie

Pracujeme se psy plemen Border Collie a menšími Cavalier King Charles Spaniely.
Psy nám pro práci cvičí a připravují manželé Ing. Radko Loučka, CSc. a Mgr. Eva Loučková († 2013), kteří se i na samotné canisterapii jako terapeuti v parcovním týmu podílejí.
Terapeutem z našeho domova je speciální pedagog se specializací na logopedii Mgr. Markéta Novotná, proto je u nás canisterapie zaměřena na rozvoj komunikačních schopností, dále pak na celkový rozvoj osobnosti klientů, jejich zdravotní i psychický stav, na sportovní rozvoj, na zlepšení interpersonálních vztahů mezi klienty vzájemně, mezi klienty a terapeuty, mezi klienty a zvířaty, na potlačení strachu i jiných psychosomatických problémů.


img_foto_vystava_03_2canisterapie_small.jpg

Z autorské výstavy fotografií, 2011

Zahradnictví - zahradní terapie

img_logo-ceske-televize.jpg o zahradní terapii v pořadu ČT

Zahradnictví vždy patřilo k zámeckému areálu a ne jinak tomu bylo i v době, kdy zámek a areál začal sloužit sociálním účelům. Zahradnické činnosti se staly významným prostředkem pracovní terapie uživatelů sociálních služeb - zahradní terapie. Pracovní činnost v tomto centru patří u obyvatel domova k velmi oblíbeným díky tomu, že zahradnictví je  také velmi dobrým zázemím pro společenský život a kontakty uživatelů, které přesahují hranice našeho domova. Například  produkty našeho zahradnictví jsou běžnou součástí nabídky pro veřejnost, která navštěvuje náš zámecký areál.
Centrum zahrada je v provozu celoročně (byť v zimě je provoz omezený) a jeho součástí je zeleninová a ovocná zahrada, vytápěné skleníky a fóliovníky, vše na rozloze přibližně jednoho hektaru. Mezi nejběžnější produkty zahrady patří běžná zelenina (rajčata, okurky, papriky, salát, …), muškáty, pokojové i řezané květiny a ovoce, vč. moštování. Veškeré produkty putují především do našeho stravovacího provozu nebo jsou prodávány zaměstnancům a veřejnosti.
Centrum zahrada, to ale není jen práce. Členové pracovní skupiny tvoří dobrou partu i pro chvíle volna, slaví společně narozeniny, svátky, scházejí se o vánocích a při dalších příležitostech.
 

img_zahradnici_2011_small.jpg

 Naši zahradníci na fotografii .....

img_vp_komin2_small.jpg


Fotografie z našeho zahradnictví

Tomáš Kubelka www.carokraj, 2019 Informační brožura Pardubického kraje k transformaci - fotografie

Tomáš Kubelka www.carokraj, 2019 Informační brožura Pardubického kraje k transformaci - fotografie

Tomáš Kubelka www.carokraj, 2019 Informační brožura Pardubického kraje k transformaci - fotografie

 Fotografií z brožury Pardubického kraje 2019 - zde

2018 Zahradnictví - moštování ovoce (7.8.) 2018 Zahradnictví - moštování ovoce (7.8.) 2018 Zahradnictví - moštování ovoce (7.8.) 2018 Zahradnictví - moštování ovoce (7.8.)

Více fotografií 2018 v naší galerii

Zahradnictví - aktivizační centrum - jarní práce 2016 Zahradnictví - aktivizační centrum - jarní práce 2016 Zahradnictví - aktivizační centrum - jarní práce 2016 Zahradnictví - aktivizační centrum - jarní práce 2016

Více fotografií 2016 v naší galerii

Zahradnictví - aktivizační centrum (červenec 2015) Zahradnictví - aktivizační centrum (červenec 2015) Zahradnictví - aktivizační centrum (červenec 2015) Zahradnictví - aktivizační centrum (červenec 2015)

Více fotografií 2015 v naší galerii


http://www.uspza.cz/obrazky4/zahrada2006-2_50_big.jpg
 

img_1_nakladacky3.jpg 

 

img_1_hadovky5.jpg

 

img_snimek_050.jpg 

Pracovní terapie v údržbě zámeckého areálu a arboreta

Údržba rozsáhlého zámeckého areálu a zámeckých parků představuje mimořádný zdroj smysluplné pracovní činnosti uživatelů služeb Domova pod hradem Žampach. Představuje významný prostředek pro pracovní terapii. Charakter areálu vytváří velmi dobré podmínky s dostatečnou kapacitou pro rozmanité činnosti při vedení pracovní terapie, pracovní výchovy, ale také skutečné pracovní činnosti a uplatnění uživatelů služeb. Odborné vedení těchto činností zajišťují kvalifikovaní a k tomuto specializovaní zaměstnanci – pracovníci v sociálních službách.
https://www.uspza.cz/obrazky/prace_parky_007_big.jpg

Uživatelé služeb v těchto činnostech získávají, rozvíjejí a udržují si potřebné pracovní dovednosti a návyky umožňující jim pozdější pracovní uplatnění na pracovištích mimo areál Domova pod hradem Žampach, vč. produktivní práce v rámci pracovně právních vztahů v pravidelném či sezonním zaměstnání za podpory domova. Získávají také potřebné sociální návyky a dovednosti při práci malém pracovním kolektivu.
https://www.uspza.cz/obrazky/prace_parky_001_big.jpg    
https://www.uspza.cz/obrazky/prace_parky_005_big.jpg

Zámecký areál a zámecké praky poskytují pracovní činnosti celoročně, ve všech ročních obdobích. Také podzim přináší každoroční pracovní náplň obyvatelům Domova pod hradem Žampach. Pohrabat a odvozit listí je třeba z plochy více, než čtyř hektarů. Speciální práce pak zahrnují přípravu choulostivějších sbírkových rostlin arboreta na zimu.

https://www.uspza.cz/obrazky/prace_parky_002_big.jpg    


https://www.uspza.cz/obrazky/prace_parky_008_big.jpg


https://www.uspza.cz/obrazky/prace_parky_003_big.jpg  


https://www.uspza.cz/obrazky/prace_parky_003_big.jpg


https://www.uspza.cz/obrazky/prace_parky_009_big.jpg    


https://www.uspza.cz/obrazky/prace_parky_010_big.jpg


img_prace_parky_012_small.jpg


Reportáž Českého rozhlasu - podzimní práce v Arboretu Žampach

ZVUKOVÝ ZÁZNAM: Český rozhlas Pardubice  - 3.10.2010 03:47 2,6 MB 
Článek novinový - Arboretum se připravuje na zimu 2010 - zde 

 

Pracovní uplatnění uživatelů služeb na pracovištích mimo Žampach 

Uživatelé služeb Domova pod hradem Žampach jsou podporováni v možnostech pracovního uplatnění na pracovištích v běžném společenském prostředí a v chráněných dílnách a pracovištích. Zde mají možnost uplatnit získané pracovní dovednosti a návyky z pracovní terapie a pracovních činností organizované v domovu. 

Domov pod hradem Žampach poskytuje uživatelům sociálně právní podporu a pomoc při uzavírání smluv v těchto pracovně právních vztazích pro výkon produktivní práce v pravidelném či sezonním zaměstnání.


Fotodokumentace příkladů pracovního uplatnění:

 Pracovní uplatnění ve firmě P.U.P. Ústí nad Orlicí.

https://www.uspza.cz/obrazky/pracovni_uplatneni_001_big.jpg

    https://www.uspza.cz/obrazky/pracovni_uplatneni_002_big.jpg


Pracovní uplatnění na pracovišti Stateček U dubu Líšnice (chráněná pracovní místa občanského sdružení Šťastný domov).

https://www.uspza.cz/obrazky/pracovni_uplatneni_003_big.jpg

https://www.uspza.cz/obrazky/pracovni_uplatneni_004_big.jpg

    https://www.uspza.cz/obrazky/pracovni_uplatneni_005_big.jpg

https://www.uspza.cz/obrazky/pracovni_uplatneni_007_big.jpg
 
  https://www.uspza.cz/obrazky/pracovni_uplatneni_008_big.jpg

 

https://www.uspza.cz/obrazky/pracovni_uplatneni_009_big.jpg    

https://www.uspza.cz/obrazky/pracovni_uplatneni_010_big.jpg

Pracovní uplatnění ve firmě Unita Letohrad

https://www.uspza.cz/obrazky/pracovni_uplatneni_006_big.jpg

 

Sportovní klub Radost Žampach
Přejít na informace k Národní turnaj v přehazované ČHSO - DŘEVĚNICE - zde

Sportovní klub Radost Žampach ČHSO (SK Radost Žampach) je registrovaným členem a jedním ze zakládajících členů Českého hnutí speciálních olympiád. SK Radost Žampach sdružuje ve svých řadách sportovce a trenéry zimních i letních speciálně olympijských disciplín za účelem pravidelné přípravy (tréninku) členů a jejich účasti v systému speciálně olympijských soutěží v tuzemsku a v zahraničí. Členové klubu jsou nositeli medailí z letních i zimních národních Speciálních olympiád i několika medailí ze Speciálních olympiád konaných v jiných zemích Evropy a Ameriky. SK Radost Žampach se ve své činnosti řídí principy speciálních olympiád a umožňuje tak všem svým členům zažít pocit úspěchu v soutěžích, které jsou členěny na základě kategorií - sportovců s přibližně stejnými pohybovými dovednostmi.
2022 Přehazovaná Dřevěnice (11. – 12.6.) - XXVI. ročník

České hnutí speciálních olympiád (ČHSO) je oficiálním akreditovaným národním programem Special Olympics Inc. Hry ČHSO v souladu s cíli SO, nechtějí být hrami pouze pro sportovně zdatné jedince, na druhé straně však nechtějí tyto sportovce z her vylučovat. Proto pojem kvalifikace či výběru dostává v SO poněkud jinou náplň než obvykle. Jde o to, rozdělit závodníky do skupin na základě přibližně stejných pohybových dovedností, aby každý měl stejnou šanci uspět. V každé takovéto skupině může být nanejvýš 8 závodníků. K důležité zásadě her patří i to, že odměňováni jsou všichni účastníci. Pro slavnostní vyhlašování výsledků je připraveno 8 stupňů vítězů, závodníci na 1. až 3. místě jsou odměněni medailemi, na 4. až 8. místě stužkou. Respektování těchto principů přispívá k tomu, že SO hry jsou hrami pohody, radosti a dobré nálady, hrami, na kterých vládne zdravý duch sportovního zápolení, kde však neúspěch nevede ke smutku a traumatům, neboť radost z účasti je právě tak velká jako radost z vítězství.

Více k ČHSO na oficiálních stránkách hnutí: http://www.specialolympics.cz

img_drevenice_wolf_big.jpg

 
img_logo_chso_2014_small.jpg

PŘEHAZOVANÁ- DŘEVĚNICE U JIČÍNA

Národní turnaj  Českého hnutí speciálních olympiád
Více informací k tomuto turnaji získáte - zde

Národní turnaj v přehazované je tradiční sportovní a společenskou akcí, která se koná vždy na počátku měsíce června ve známém sportovním areálu Tělovýchovné jednoty Dřevěnice v obci Dřevěnice u Jičína. Sportovní klub RADOST ŽAMPACH pořádá tyto turnaje z pověření prezidia Českého hnutí speciálních olympiád nepřetržitě od roku 1995.

2019 Přehazovaná Dřevěnice (14. – 16.6.) - XXIV. ročník


Zpravidla druhý víkend v červnu se tak areál v Dřevěnici stává místem setkání téměř tří set sportovců, partnerů a trenérů z přibližně 30 sportovních klubů celé ČR. Od pátku do neděle však v Dřevěnici nejde jen o sportovní turnajové klání, program je zpestřen i o mnohá kulturní vystoupení a společenské akce.  

2022 Přehazovaná Dřevěnice (11. – 12.6.) - XXVI. ročník

 

Další fotografie z turnaje v roce 2022

HUDEBNÍ SOUBOR BARBUŠÁCI

Hudební soubor Barbušáci Domova pod hradem Žampach navazuje na letitou historii hudebních a pěveckých kroužků, které vždy neodmyslitelně patřily k zájmovým útvarům Domova pod hradem Žampach. Ve své činnosti využívá muzikoterapeutických prvků (bubínky, Orffovy nástroje, dešťová hůl, …) a rytmického cítění členů souboru. Význam hudby pro rozvoj člověka s mentálním postižením je neocenitelný, hudba zasahuje celou psychiku jedince, intenzivně rozvíjí zejména smyslové vnímání, estetické cítění, pohybovou činnost. Vede k soustředění pozornosti, rozvíjí paměť a fantazii.
Svoji činnost soubor prezentuje nejen při různých příležitostech v domově (Zámecká slavnost, Letní hudební festival, …), ale i při vystoupeních na společenských akcích mimo domov.

Ukázka na: http://www.youtube.com
img_duhove_kridlo_pardubice_2015_big.jpg

 

img_lhf_2012_0001_big.jpg


VÝBĚR Z AKCÍ SOUBORU

15.5. 2019 FESTIVAL POD DUHOVÝMI KŘÍDLY Holice 2019

Barbušáci se zúčastnili regionálního kola Duhové křídlo 2019 s pásmem písní Staré časy.
2019 Duhové křídlo 2019 - regionální kolo - Holice (15.5.)

2019 Duhové křídlo 2019 - regionální kolo - Holice (15.5.)

18.12. 2018 Barbušácí na akci Vánoční trhy ve městě Žamberk (pasáž hotelu Panský dům)
2018 Barbušáci - vánoční trhy Žamberk (18.12)

2018 Barbušáci - vánoční trhy Žamberk (18.12)

27.5. 2017  Barbušáci na akci Zámecká slavnost v Domovu pod hradem Žampach
2017 - Zámecká slavnost a dětský den - 50 let služeb (27.5.)
4.05. 2017 Barbušáci na akci Majáles LSG Letohrad
2017 Barbušáci na akci Majáles LSG Letohrad (4.5.)

30.3. 2017 Vystoupení Barbušáků - přehlídka uměleckých souborů - Tylovo divadlo - Polička
30.3. 2017 Vystoupení Barbušáků - přehlídka uměleckých souborů - Tylovo divadlo - Polička

22.9. 2016 Den Orlickoústecké nemocnice a Integrační den osob se zdravotním postižením
22.9. 2016 Den nemocnice a Integrační Ústí nad Orlicí

22.9. 2016 Den nemocnice a Integrační Ústí nad Orlicí

14.9. 2016 Hamzova léčebna - Luže Košumberk - vystoupení pro pacienty léčebny
14.9. 2016 Barbušáci zahráli a zazpívali pro pacienty v Hamzově léčebně - Luže Košumberk

13.5. 2016 SELÁJAM Letohrad - vystoupení Barbušáků s poděkováním studentům LSG o.p.s LETOHRAD za finanční dar
13.5. 2016 SELÁJAM Letohrad - DĚKUJEME studentům LSG o.p.s LETOHRAD za finanční dar !

09.03.2016 Barbušácí zahráli a zazpívali na přehlídce uměleckých souborů - Tylovo divadlo Polička 
9.3. 2016 Život je jen náhoda - přehlídka souborů - Polička

7.10. 2015 Prezentace domova na Dni Orlickoústecké nemocnice
7.10. 2015 Prezentace domova na Dni Orlickoústecké nemocnice
30.9.2015 Barbušáci na Duhovém křídle v Pardubicích s Lenkou Filipovou Více fotografií v naší galerii  Video - YouTube
30.9. 2015 Barbušáci a Lenka Filipová na akci Duhové křídlo Pardubice, foto: archiv pořadatele
foto: Kateřina Procházková tisková zpráva na www Pardubického kraje
31.3.2015 Barbušáci zazpívali v Praze na Vernisáži výstavy "Z pod hradu Žampach..." v Senátu PČR tisková zpráva zpráva na www deníku
31.3. - 13.4.2015 - Výstava v budově Senátu "Z pod hradu Žampach..."

31.3. - 13.4.2015 - Výstava v budově Senátu "Z pod hradu Žampach..."
21.03.2015 Barbušácí zazpívali v Bartošovicích na St. Patrick´s Day - Samota Adelheid - Vrchní Orlice
 
10.03.2015 Barbušácí postoupili z přehlídky uměleckých souborů - Tylovo divadlo Polička na galakoncert Duhové křídlo

3.12.2014 Barbušáci na II. adventví výstavě - Krajský úřad Pardubice
3.12. 2014 II. Adventní výstava - Krajský úřad Pardubice s vystoupením Barbušáků
30.04.2014 Barbušácí na akci čarodějnice - myslivecká chata Žamberk
img_barbusaci_carodejnice_001_2014_big.jpg
11.03.2014 Barbušácí na přehlídce uměleckých souborů - Tylovo divadlo Polička
img_barbusaci_policka_2014_01_big.jpg

6.9.2013 Barbušáci v Polsku na akci "20-lecia Domu Pomocy Społecznej w Podzamku"
img_podzamok_001_2013_big.jpg

13.07. 2013 Barbušáci na akci Letní hudební festival pod hradem Žampach video - YouTube
Barbušáci

3.05. 2013 Barbušáci na akci Majáles LSG Letohrad video - YouTube
img_barbusaci_majales_letohrad_2013_01_big.jpg

12.03.2013 Barbušácí na přehlídce uměleckých souborů - Tylovo divadlo Polička video 1 - YouTube

img_barbusaci_policka_2013_01_big.jpg

video 2 - YouTube video 3 - YouTube video 4 - YouTube

8.3. 2013 Letohrad - zahájení výstavy výrobků aktivizačních center domova v Městském muzeum Letohrad video - YouTube
img_barbusaci_letohrad_03_2013_big.jpg

22. 12. 2012 - Barbušáci - zámecké nádvoří Potštejn - 3. advetní koncert video 1 - YouTube video 2 - YouTube

img_barbusaci_potstejn_12_2012_01_big.jpg

 Vánoční koncert Barbušáci 2012 - kaple sv. Bartoloměje Žampach - 13.12. 2012 
img_barbusaci_vanocni_koncert_2012_002_big.jpg
Rokytnice v Orl. horách 18.10.2012 - soutěž Rytmus 2012
img_rokytnice_rytmus_2012_big.jpg
 
Integrační setkání v Ústí nad Orlicí 25.09.2012 - setkání osob se zdravotním postižením a široké veřejnosti
img_integracni_setkani_barbusaci_2012_01_big.jpg
 
Z vystoupení Barbušáků na veletrhu - Mezi horamiimg_youtube.jpg 13. 9.2012 Veletrh sociálních služeb Žamberk
img_veletrh_soc_sluz_zbk_2012_03_small.jpg    img_veletrh_soc_sluz_zbk_2012_04_small.jpg

z pirátských písní Barbušáků - zdeimg_youtube.jpg 26.8.2012 Vystoupení na akci Dožínky Železno - Polsko
img_dozinky_polsko_003_small.jpg     img_dozinky_polsko_004_small.jpg
 
img_dozinky_polsko_005_small.jpg     img_dozinky_polsko_006_small.jpg

9.6.2012 Vystoupení na festivalu Jablonský medvídek 
img_jablonne_medvidek_01_small.jpg     img_jablonne_medvidek_02_small.jpg

26.5.2012 Vystoupení na Zámecké slavnosti v Domovu pod hradem Žampach - žampašský hrad převyšuje kopceimg_youtube.jpgimg_barbusaci_zs_01_2012_small.jpg

4.5.2012 Vystoupení na akci Majáles - náměstí Letohrad
 img_barbusaci_majales_leto_2012_01_small.jpg    img_barbusaci_majales_leto_2012_02_small.jpg
Barbušáci - Včelka Mája - záznam1na YouTube - zde Záznam 2 na YouTube - zde
img_barbusaci_majales_leto_2012_03_small.jpg    img_barbusaci_majales_leto_2012_04_small.jpg

30.4.2012 Vystoupení na akci Pálení čarodějnic - letiště Žamberk

img_barbusaci_zamberk_04_2012_01_small.jpg

 


4.3.2012 Vystoupení na zahájení výstavy v TIC Jablonné nad Orlicí - Jarní a naše ... z produktů výtvarných dílen domova

17.12. 2011 Vánoční koncert - nádvoří zámku Potštejn  14.12. 2011 Vystoupení na vánoční besídce v zámecké kapli na Žampachuimg_youtube.jpg
Barbušáci - vánoční koledy - záznamna YouTube - zde

img_barbusaci_potstejn_18.12.2011_01_small.jpg
7.12. 2011 Vánoční koncert - nádvoří zámku Potštejn novinový článek - zde

img_barbusaci_potstejn_18.12.2011_02_small.jpg     img_barbusaci_potstejn_18.12.2011_03_small.jpg

prosinec 2011 - Dům pokojného stáří sv. Kryštof Ústí nad Orlicí

Reportáž Regionální televize OIK: článek - na www TV-OIK - zde

VIDEO TV-OIK: BARBUŠÁCI v Domově sv. Kryštof Ústí nad Orlicí - 8.11.2011 - 0:41 [mp4] 6 MB


říjen 2011 - Dny otevřených dveří
img_dod_apss_2011_001_small_small.jpg


16.7.2011 Letní hudební festival pod hradem Žampach 

img_lhf_2011_05_small.jpg
28. 5. 2011 Zámecká slavnost Žampach - dopoledne /obrazky/zs_2011_01_big.jpg

28. 5. 2011 Zámecká slavnost Žampach - odopoledneimg_zam.slavnost2011_08_big.jpg
28. 5. 2011 Zámecká slavnost Žampach - odopoledneimg_zam.slavnost2011_05_big.jpg 


 Z PŘÍPRAVY SOUBORU
img_barbusaci_zkouska_big.jpg

 

Z OHLASŮ NA VYSTOUPENÍ SOUBORU:

18.10. 2011 - Vystoupení v Domovu pokojného stáří v Ústí nad Orlicí v Kerharticích

Taneční soubor
(archivní informace - činnost ukončena)

Činnost tanečního souboru Ginkgo byla zaměřena na přípravu k účasti na akcích a na vystoupení našich obyvatel při různých příležitostech (mezinárodní soutěže a festivaly). Tanečníci se pomocí symbolického vyjadřování učí lepší komunikaci, citlivě vnímají a reagují na pohybová gesta, to vede k zlepšení vyjadřování a spolupráci ve skupině. Soubor úspěšně spolupracuje s canisterapií, která je v domově aktivně provozována a s partnerskými zařízeními.
Soubor několik let vedla naše Gábina Brůnová.


9.3. 2016 Život je jen náhoda - přehlídka souborů - Polička

09.03.2016 - soubor Ginko zatančil na přehlídce uměleckých souborů - Tylovo divadlo Polička

 s postupem na galavečer Duhové křídlo 2016 zpráva na www deníku novinový článek video Facebook


Z AKCÍ SOUBORU


1.6. 2019 - ZÁMECKÁ SLAVNOST
2019 Zámecká slavnost a dětská den (1.6.)

23. - 26.4. 2019 - FESTIVAL PATŘÍME K SOBĚ 2019 - SEMILY
2019 Festival Patříme k sobě - Semily - prezentace tanečního kroužku domova - Ginko (23. - 26.4.)

2019 Festival Patříme k sobě - Semily - prezentace tanečního kroužku domova - Ginko (23. - 26.4.)

27.5. 2017 - společné vysoupení souboru Ginkgo na Zámecké slavnosti
2017 - Ginko  na Zámecké slavnosti - 50 let služeb (27.5.)

20.9. 2016 - vystoupení na akci Duhové křídlo 2016 - Svitavy
20.9. 2016 DUHOVÉ KŘÍDLO 2016 - ocenění práce zaměstnanců a dobrovolníků Domova pod hradem Žampach

06.05. 2016 - soubor Ginko zatančil na Mezinárodním dni tance v Žamberku
Taneční soubor GINKO na Mezinárodním dni tance - Žamberk - 6.5. 2016
10. - 12. 9. 2015 - soubor Gingo na 25. ročníku festivalu Jičín - město pohádky - více fotografi tisková zpráva
10.-12.9. 2015  GINKO - taneční kroužek na festivalu - Jičín - město pohádky

27. 5. 2012  - soubor Ginko společně s kapelou Dead Killers z Lukavice na 21. Ročníku festivalu MEZI PLOTY v léčebně bohnického areálu Praha
img_mezi_ploty_bohnice_2012_001_big.jpg

 

Vystoupení si všichni náležitě užívali - jak tanečníci, kapela tak i diváci. Dead Killers to pořádně rozbalili jak se sluší na metalovou kapelu a tanečníci z Ginka je parodovali v úžasných tanečních kreacích. Odměnou byl nejen potlesk diváků, ale i zhlédnutí dalšího programu festivalu – Vypsaná fixa i Kašpárek v rohlíku nás nadchli , ale i divadelní scéna na schodech měla báječný program – Cabaret Calembur, Divadelní soubor Diaj i Kabaret Červená trojka , a to bylo těch podií a scén opravdu hodně, však tomu odpovídala i atmosféra celého festivalu. Děkujeme agentuře Nedomysleno s. r. o. za pozvání a těšíme se na další ročník.


PATŘÍME K SOBĚ 2012 - 12. - 27. 4. 2012 
img_patrime_k_sobe_2012_01_big.jpg

  článek novinový - zde  článek na www deníku - zde


 PATŘÍME K SOBĚ 2011 - 12. - 14. 4. 2011 
img_patrime_k_sobe_2011_big.jpg
MOSTY 2009 - 17. - 19. 9. 2009 - Praha
img_mosty_00_2009.jpg

Vystoupení v Betlémské kapli v Praze sklidilo velký potlesk (projekt MOSTY img_mosty_03_2009.jpg

Duchovní aktivity - spolupráce s církví

Vedle pravidelného sloužení mší v zámecké kapli na Žampachu bylo v roce 1991 v Domovu pod hradem Žampach obnoveny také zájmové aktivity duchovního charakteru a obyvatelům domova se znovu naskytla možnost účasti v programech organizovaných pro ně církví, a to přímo na Žampachu.V osobě Pavla Rumla, evangelického faráře z Letohradu našli svého prvního takového kamaráda a s panem farářem získali obyvatelé domova postupně mnoho dalších nových přátel a možností nových aktivit mimo domov. Po odchodu Pavla Rumla na pozici vojenského kaplana se ujala této činnosti paní Rumlová a následně paní farářka Mgr. Jiřina Kačenová. V současné době za našimi klienty pravidelně dochází také P. Wiesław Kalemba ze Žamberka.


2018 - Žampašská pouť a mše sv. Bartoloměje (26.8.)

img_3k_02_2009_big.jpg
 


img_duchovni_aktivity_001_small.jpg     img_duchovni_aktivity_002_small.jpg

 

img_duchovni_aktivity_003_small.jpg     img_duchovni_aktivity_004_small.jpg


Výběr z archivní fotodokumentace Pavel Ruml - první vojenský kaplan - S biblí do války - článek [PDF] 4 MB


img_vystava_chladek.jpg

pan farář, později kpt. Mgr. Pavel Ruml

img_vystava_chladek_2.jpg
 

 

img_vystava_chladek_z_novin.jpg

Pan farář při zahájení výstavy obrazů Pavla Chládka - archiv novinových článků

img_farar.jpg

Společné zpívání v kapli, 2006
img_farar1.jpg
Paní farářka Rumlová


img_ruml_2008_1_small.jpg    img_ruml_2008_2_small.jpg

Z návštěvy v domovu v listopadu 2008

Zájmové rekreační a sportovní jednodenní a pobytové akce

Uživatelé našich služeb mají k dispozici nabídku zájmových rekreačních, sportovních jednodenních i vícedenních pobytových akcí. Přednostně podporujeme uživatele v účasti na individuálních aktivitách nebo aktivitách v malých skupinkách, které se konají v běžném prostředí místní komunity nebo v blízkém okolí obce či města. 


Z FOTODOKUMENTACE TĚCHTO AKCÍ:

fotogalerie - akce pobytové        fotogalerie - kulturní a společenské akce


Z ARCHIVU ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE A POBYTŮ:

více informací o zahraniční spolupráci - archiv - zde
2019 Slovensko - Zemplínská Šírava s ZSS Egídius Bardejov (10.8.-17.8.)
2019 Slovensko - Zemplínská Šírava s ZSS Egídius Bardejov (10.8.-17.8.)


Ze zahraničních pobytových akcí je významná spolupráce s Rotary Clubem Woerden, na základě které se uskutečňuje týdenní poznávací a rekreační pobyt v Holandsku, vždy pro 3 zaměstnance a šest obyvatel našeho domova.img_rotary.jpg
Více k tomu - o pobytu v Holandsku - v roce 2008

Více k tomu - o pobytu v Holandsku - v roce 2006.
Více k tomu - o pobytu v Holandsku - v roce 2004.
Více k tomu - o pobytu v Holandsku - v roce 2002.
kde zraje sýr..


Z DALŠÍCH AKCÍ A AKTIVIT:

Tříkrálová besídka a tradice žehnání domům na Žampachu
Tři králové v Domovu pod hradem Žampach 6.1.2015

Masopust na Žampachu
img_maso_2018_big.jpg


Z dalších akcí:

Taneční kurzy s Věnečkem, které pořádáme ve spolupráci se SPMP Ústí nad Orlicí vždy na podzim pro naše obyvatele, děvčata z partnerských zařízení a děti z rodin již od roku 1992. Více o tanečních a věnečku - zde.
Věneček Dlouhoňovice 3.11. 2016

Žampašská pouť, jde o znovuoživení tradiční akce v obci Žampach z podnětu našeho ústavu. Dnes již na tuto akci míří v druhé polovině srpna desítky obyvatel z blízkého okolí a zejména obyvatelé našeho domova, jejich kamarádi, příbuzní. Více o této akci - zde

Letní a zimní speciální olympiády, pořádané v ČR i v zahraničí pod hlavičkou Českého hnutí speciálních olympiád.

Rehabilitační pobyty a pobytové akce, se konají již mnoho let zejména ve spolupráci se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým (SPMP)Ústí nad Orlicí na různých místech ČR ( Orlické hory, Šumava, Beskydy, Český Ráj, Mariánské Lázně, atd.), ale i v zahraničí ( Itálie, Španělsko, … ).
Sportovní turnaje a sportovní pobytové akce, rovněž v zahraničí např. pořádané Lebenshilfe v SRN - evropské forbalové setkání Duisburg. Sem patří i velké množství jednodenních i pobytových sportovních her a turnajů (stolní tenis, atletika, přehazovaná, plavání, běžecké lyžování, … )


Vedle hlavních tradičních akcí, na které je především zaměřen narůstající zájem veřejnosti zajišťuje Domov pod hradem Žampach pro uživatele našich služeb v průběhu každého kalendářního roku pestrou nabídku zájmových, kulturních, sportovních a rekreačních aktivit. Jedná se o desítky různorodých akcí a aktivit, jejichž prostřednictvím jsou naši uživatelé služeb podporování v začleňování do společenského života. Větší část těchto aktivit se proto uskutečňuje v mimoústavním prostředí a tyto akce a činnosti jsou v nabídce také upřednostňovány.
Společenské večery, plesy, pořádané partnerskými a regionálními organizacemi patří tradičně k místům setkání našich obyvatel s obyvateli jiných zařízení. Koncerty a benefiční akce, např. „Chceme být s Vámi“ pořádané nadací TV NOVA, Matějská pouť a další.

Z dalších významnějších prezentačních akcí:  duben - jarní (velikonoční) výstava – společná prodejní výstava center aktivit Domova pod hradem Žampach, květen - pouť Letohrad, PALETA – regionální výtvarná soutěž pro lidi s postižením - Solnice, červenec – Svatoanenské slavnosti – Žíreč