Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Podpora samostatného bydlení

Poslání

Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě podpora samostatného bydlení je pomáhat uživatelům žít v běžném prostředí vlastní domácnosti a zvládat nároky samostatného bydlení.

Cílová skupina

Služba se poskytuje osobám od 19 let do 80 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.

Kapacita služby 

15

Místo poskytování služby:

Služba je poskytována v domácnostech uživatelů služby na území odpovídající správnímu obvodu obce s rozšířenou působností Žamberk. 

Výpis z registrace služby:
 5189487  

Zásady poskytované služby

1. Dodržujeme základní lidská práva a svobody našich klientů.
2. Zachováváme jejich lidskou důstojnost.
3. Ke klientovi přistupujeme vždy individuálně; poskytování služby plánujeme podle jeho potřeb a také jí s tímto přístupem poskytujeme.
4. Službu poskytuje tým profesionálních pracovníků.
5. Podporujeme klienty v rozvoji a udržování jejich samostatnosti.
6. Základním účelem sociální služby je pomoc při sociálním začleňování; proto podporujeme klienty v získávání dovedností v navazování a udržování vztahů v běžném prostředí a ve využívání veřejně dostupných služeb.
7. Spolupracujeme s dalšími subjekty a odborníky, kteří mohou být klientům pro kvalitu jejich života prospěšní.
8. Dodržujeme Etický kodex zaměstnance Domova pod hradem Žampach.

Etický kodex zaměstnance představuje  morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči uživatelům služeb a jejich zákonným zástupcům, rodičům a osobám blízkým, vůči ostatním zaměstnancům v pracovních týmech, vůči partnerům domova, vůči veřejnosti a také vůči organizaci samotné.
Etický kodex zaměstnance domova se stejně tak vztahuje i na další osoby působící v Domovu pod hradem Žampach v mimopracovněprávním vztahu.

Cíle služby

Základní cíl služby:

Pomoci uživatelům služby, aby mohli žít ve vlastní funkční domácnosti a nebyli tak nuceni využít pobytové sociální služby.

Dílčí cíle služby:

1/ rozvoj a udržení praktických dovedností při každodenním obstarávání domácnosti,
2/ pomoc s hledáním pracovního uplatnění,
3/ podpora v účelném hospodaření domácnosti,
4/ podpora ve využívání běžně dostupných služeb včetně v jednání na úřadech,
5/ rozvoj a udržení sociálních dovedností,
6/ podpora v samostatném rozhodování,
7/ obnovení, rozvoj a udržení rodinných, popř. partnerských vztahů

Nabídka služeb a péče

Služba podpora samostatného bydlení zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Služba je poskytována ve formě terénní a zahrnuje tyto základní činnosti:

1/ pomoc při zajištění chodu domácnosti
-    uživatelům  služby  je  poskytována  pomoc  při  zajišťování  chodu  domácnosti  a  to pomoc při běžném úklidu a údržby domácnosti a při údržbě domácích spotřebičů;
-    uživatelům je poskytována podpora v hospodaření s penězi, včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami spojenými s obstaráváním si věcí potřebných pro svou osobu.

2/ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
-    uživatelům je poskytována podpora při pracovním uplatnění na trhu práce;
-    uživatelé  jsou  podporováni  ve  využívání  veřejně  dostupných  nabídek  zájmových, kulturních, sportovních a rekreačních aktivit;
-    uživatelům  je  poskytována  podpora  při  obnovování  nebo  upevňování  kontaktu  s přirozeným sociálním prostředím a v oblasti partnerských vztahů.

3/ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
-    uživatelům služby je poskytována podpora v možnostech samostatného pohybu a pobytu a při udržování osobních kontaktů s rodinou a přáteli;
-    uživatelé jsou podporování a vedeni k využívání nabídky služeb, zájmových aktivit a informačních zdrojů z běžného společenského prostředí;

4/ sociálně terapeutické činnosti
-    uživatelé jsou podporování v rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností potřebných pro sociální začleňování;

5/ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
-    uživatelům je poskytována podpora v obstarávání si osobních záležitostí na úřadech a v organizacích.

Uživatelům je poskytováno základní sociálního poradenství formou poskytování informací sociálním pracovníkem zařízení.

Služba je poskytována formou terénní asistence a podpory, a to v těchto dnech a časech:
pondělí až neděle 8:00 - 18:00

Úhrada služeb

Uživatel služby hradí skutečně provedené úkonů podpory dle měsíčního výkazu a vyúčtování v hodinové sazbě sjednané ve smlouvě o poskytnutí sociální služby.

Informace k úhradě jsou uvedeny v záložce "ŽADATEL - Úhrada"

Informace pro zájemce o službu

Kontakty pro informace, tiskopisy pro žadatele o službu a vzory smluv, aj. Tyto informace jsou uvedeny v záložce "ŽADATEL".  


Více informací získáte u našich sociálních pracovnic - kontakty - zde