Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Chráněné bydlení

Poslání

Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě chráněné bydlení a ve službě DOZP - komunitní domácnosti (dospělí), je umožnit uživatelům žít v prostředí a způsobem, které jsou velmi podobné životu lidí v běžné domácnosti. Podporovat uživatele této služby v  získávání a upevňování schopností a dovedností vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech. Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.

Cílová skupina

Služba se poskytuje osobám od 19 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.

Kapacita služby 

20

Místo poskytování:  
město Letohrad

Výpis z registrace služby:
2207058 

Zásady poskytované služby

1. Dodržujeme základní lidská práva a svobody našich klientů.
2. Zachováváme jejich lidskou důstojnost.
3. Ke klientovi přistupujeme vždy individuálně; poskytování služby plánujeme podle jeho potřeb a také jí s tímto přístupem poskytujeme.
4. Službu poskytuje tým profesionálních pracovníků.
5. Podporujeme klienty v rozvoji a udržování jejich samostatnosti.
6. Základním účelem sociální služby je pomoc při sociálním začleňování; proto podporujeme klienty v získávání dovedností v navazování a udržování vztahů v běžném prostředí a ve využívání veřejně dostupných služeb.
7. Podmínky poskytování služby neobsahují žádné prvky ústavní péče.
8. Služba má plně komunitní charakter – je poskytována mimo areál sídla poskytovatele v domácnostech v běžné zástavbě obcí a to tak, aby domácnosti nebyly vyloučeny ze vzájemných vztahů s ostatními obyvateli obce.
9. Spolupracujeme s dalšími subjekty a odborníky, kteří mohou být klientům pro kvalitu jejich života prospěšní.
10. Dodržujeme Etický kodex zaměstnance Domova pod hradem Žampach.

Etický kodex zaměstnance představuje  morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči uživatelům služeb a jejich zákonným zástupcům, rodičům a osobám blízkým, vůči ostatním zaměstnancům v pracovních týmech, vůči partnerům domova, vůči veřejnosti a také vůči organizaci samotné.
Etický kodex zaměstnance domova se stejně tak vztahuje i na další osoby působící v Domovu pod hradem Žampach v mimopracovněprávním vztahu.

Cíle služby

Strategický cíl:
Vstřícná, individuální služba s důrazem na samostatnost uživatele

Hlavní cíle:
1/ uživatelé jsou v minimální míře závislí na poskytované službě (služba vede klienty k osamostatňování a snižování závislosti na službě)
měřitelnost: naplňování osobních cílů, výkazy služby - ve většině oblastí podpory nedochází k navyšování míry podpory (výjimku tvoří oblasti, kde se stav uživatele zhorší nebo tam, kde je třeba intenzivní podpory pro rozvoj samostatnosti), přechod uživatelů do služby s nižší mírou podpory

2/uživatelé mají navázány vztahy ve svém přirozeném prostředí a umí si tyto vazby udržet
měřitelnost: denní záznamy - uživatelé s potřebou podpory této oblasti jsou podporováni v udržení kontaktů s rodinou a jsou seznamováni s možnostmi navázání vztahů v přirozeném prostředí (v případě potřeby je jim poskytnuta podpora) 

3/uživatelé tráví volný čas podle svých možností a představ
měřitelnost: denní záznamy - uživatelé s potřebou podpory této oblasti jsou seznamováni s možnostmi využití volnočasových aktivit v běžné komunitě (v případě potřeby je jim poskytnuta podpora)  

4/uživatelé jsou zaměstnání na chráněném nebo volném trhu práce nebo se účastní pracovních aktivit v komunitě
měřitelnost: zachování nebo zvýšení poměru zaměstnaných uživatelů, zachování nebo zvýšení poměru zaměstnaných uživatelů, zachování nebo zvýšení poměru uživatelů s pracovními aktivitami v komunitě

Nabídka služeb

Služba zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Služba je poskytována ve formě pobytové a zahrnuje:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
h/ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (doplněno od 1.4. 2014)

Organizace dále zajišťuje na základě zájmu klientů tyto fakultativní služby:
– nákup věcí, které neslouží k zajištění základních životních potřeb
– služby kanceláře a služby údržby a oprav soukromých věcí
– doprava domovním autem na zájmové aktivity – výlety, vyřízení soukromých záležitostí aj.

Úhrada služeb

Uživatel služby se podílí na úhradě nákladů spojených s pobytem v domácnosti. Výše úhrady je stanovena v souladu se Smlouvou uzavřenou mezi Domovem pod hradem Žampach a uživatelem služby nebo v jeho zastoupení opatrovníkem.

Úhrada se dělí na úhradu za stravu (je-li poskytována), bydlení a péči.   Informace k úhradě jsou uvedeny v záložce "ŽADATEL - Úhrada"

Informace pro zájemce o službu

Kontakty pro informace, tiskopisy pro žadatele o službu a vzory smluv, aj. Tyto informace jsou uvedeny v záložce "ŽADATEL". 


Více informací získáte u našich sociálních pracovnic - kontakty - zde


 

Prohlédnout prostory, ve kterých je poskytována služba chráněné bydlení - archivní fotografie:
 

Domácnosti v lokalitě Nad Bažantnicí - Letohrad

img__dolni_domek.jpg

 

Více fotografií v archivní galerii - zde.

 

img_chb_zbk_2015_001_small.jpg

29.6. 2016 - Z prohlídky bytů služby CHB Žamberk panem starostou Města Žamberk Jiřím Dytrtem

 

Služba chráněné bydlení umožňuje také partnerské soužití dvojic.
Služba chráněné bydlení - ul. Tyršova Letohrad - 1.7.2015
 

2018 Služba chráněné bydlení - domácnost Nekoř - z prohlídky bydlení a chráněného pracoviště (7.2.)

Letohrad, Komenského ul., č.p. 42:
img_chb_letohrad_prohlidka_001_small.jpg


img_chb_letohrad_prohlidka_011_small.jpg


img_chb_letohrad_prohlidka_010_small.jpg


img_chb_letohrad_prohlidka_000_small.jpg


img_chb_letohrad_prohlidka_002_small.jpg   img_chb_letohrad_prohlidka_003_small.jpg


img_chb_letohrad_prohlidka_005_small.jpg   img_chb_letohrad_prohlidka_006_small.jpg

 

img_chb_letohrad_prohlidka_008_small.jpg   img_chb_letohrad_prohlidka_009_small.jpg


img_chb_letohrad_prohlidka_007_small.jpg