Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Veřejný závazek

Proč tady jsme - jaké služby poskytujeme ?  

Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje.
Poskytuje sociální služby určené pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.
Organizace zajišťuje pět druhů sociální služeb. Především služby pobytové celoroční, a to jak v centru na Žampachu,
tak v domácnostech služby chráněné bydlení ve městě Letohrad. Dále provozuje krátkodobé pobyty – odlehčovací službu.
Menší kapacita služeb je určena také pro děti v domku v Žamberku anebo pro služby pro osoby s chování náročným na péči - poruchami autistického spektra.
Organizace poskytuje také terénní službu v domácnostech uživatelů – podpora samostatného bydlení a službu sociálně terapeutické dílny.

Naše základní hodnoty:
respekt - vstřícnost - spolupráce - profesionalita - rozvoj

NAŠE ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ  - POSLÁNÍ ORGANIZACE: 

(POBYTOVÁ SLUŽBA)
Základním posláním Domova pod hradem Žampach  je poskytovat službu zaměřenou na podporu rozvoje schopností a nezávislosti uživatelů, podporovat je v možnostech vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech. Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.

img_01_dozp_small.jpg


img_odrazka.jpg SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (CHB) a DOZP - komunitní domácnosti (dospělí)
(POBYTOVÁ SLUŽBA)
Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě chráněné bydlení a ve službě DOZP - komunitní domácnosti (dospělí)  je umožnit uživatelům žít v prostředí a způsobem, které jsou velmi podobné životu lidí v běžné domácnosti. Podporovat uživatele této služby v  získávání a upevňování schopností a dovedností vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech. Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.

img_02_chb_small.jpg


img_odrazka.jpg ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (OS)
(POBYTOVÁ SLUŽBA)
Základním posláním odlehčovací služby je dočasně zastoupit osobu blízkou v péči o dítě nebo dospělého se zdravotním postižením a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil. Podporovat uživatele této služby v získávání nových sociálních kontaktů, schopností a dovedností v novém podnětném prostředí.
img_03_os_small.jpg

(TERÉNNÍ SLUŽBA)
Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě podpora samostatného bydlení je pomáhat uživatelům žít v běžném prostředí vlastní domácnosti a zvládat nároky samostatného bydlení.

img_04__psb_small.jpg


img_odrazka.jpg SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY (STD)
(AMBULANTNÍ SLUŽBA SOCIÁLNÍ PREVENCE)
Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidelná podpora v získání, udržení a rozvoji pracovních návyků a sociálních dovedností osoby se zdravotním postižením jako předpokladů pro zvýšení šance na její uplatnění se na trhu práce a zvýšení soběstačnosti v běžném životě.

img_05__std_small.jpg


img_odrazka.jpg  SPECIALIZOVANÁ SLUŽBA PRO DĚTI A MLADÉ DOSPĚLÉ (SSDD - DOZP + OS)  
tato specializovaná služba je součástí služby DOZP a OS
(POBYTOVÁ SLUŽBA)
Cílem služby je poskytovat uživateli individuální a odbornou podporu v překonávání projevů náročného chování a umožnit mu tak dle jeho možností vést důstojný a z jeho pohledu co nejspokojenější způsob života. V případě odlehčovací služby je cílem také dočasně zastoupit v péči osobu blízkou a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil.


img_odrazka.jpg  SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO DĚTI (DĚTI - DOZP + OS) 
tato sociální služba je součástí služby DOZP a OS
(POBYTOVÁ SLUŽBA)
Cílem sociální služby pro děti je poskytovat kvalitní náhradní rodinou péči a udržovat kontakt dětí se svou rodinou. Zvláštní pozornost je v rámci  DOZP věnována péči o děti, zejm. dětem s nařízenou ústavní výchovou. V oblasti péče o děti je navázána spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí (probíhají pravidelné návštěvy zaměstnanců OSPOD v místě poskytování služby, vyhodnocování potřeb dětí – IPOD, probíhají případové konference dle aktuálních potřeb); zajištěno je vzdělávání dětí v rámci programu speciální základní školy. Cílem odlehčovací služby je dočasně zastoupit osobu blízkou (zejm. rodiče, sourozence, manžela) v péči o dítě se zdravotním postižením a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil a dále poskytnout uživateli pobytové odlehčovací služby při dočasném pobytu možnosti vytvoření nových sociálních kontaktů, schopností a dovedností v novém podnětném prostředí.VEŘEJNÉ PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZEK K TRANSFORMACI:

Domov pod hradem Žampach naplňuje strategii transformace a deinstucionalizace poskytovaných pobytových sociálních služeb. Dává tak možnost uživatelům těchto služeb žít v běžném prostředí, s podmínkami srovnatelnými s běžnými domácnostmi a s otevřenými vztahy k lidem v okolní společnosti.

Více o transformaci sociálních služeb Domova pod hradem Žampach