Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Sociálně terapeutické dílny

img_eu_pk.jpg
Sociální služba sociálně terapeutické dílny je spolufinancována z ESF+ prostřednictvím OPZ+, SR ČR a Pardubickým krajem  v rámci realizace projektu Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pardubickém kraji, reg.č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000408.
 Viz. odkaz:  www.pardubickykraj.cz/projekty-spolufinancovane-eu-osv

Poslání

Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidelná podpora v získání, udržení a rozvoji pracovních návyků a sociálních dovedností osoby se zdravotním postižením jako předpokladů pro zvýšení šance na její uplatnění se na trhu práce a zvýšení soběstačnosti v běžném životě.

Cílová skupina

Služba se poskytuje osobám od 19 let do 64 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Služba je určena osobám, které mají předpoklady pro vykonávání pracovní činnosti.

Kapacita služby 

   8  (okamžitá kapacita dle jednotlivých center)

Místo poskytování:    
Dílny a centra v areálu Domova pod hradem Žampach
Dílna a centrum Letohrad

Výpis z registrace služby:
9645565 

Zásady poskytované služby

1. Dodržujeme základní lidská práva a svobody našich klientů.
2. Zachováváme jejich lidskou důstojnost.
3. Ke klientovi přistupujeme vždy individuálně; poskytování služby plánujeme podle jeho potřeb a také jí s tímto přístupem poskytujeme.
4. Službu poskytuje tým profesionálních pracovníků.
5. Podporujeme klienty v rozvoji a udržování jejich samostatnosti.
6. Základním účelem sociální služby je pomoc při sociálním začleňování; proto podporujeme klienty v získávání dovedností v navazování a udržování vztahů v běžném prostředí a ve využívání veřejně dostupných služeb.
7. Spolupracujeme s dalšími subjekty a odborníky, kteří mohou být klientům pro kvalitu jejich života prospěšní.
8. Dodržujeme Etický kodex zaměstnance Domova pod hradem Žampach.

Etický kodex zaměstnance představuje  morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči uživatelům služeb a jejich zákonným zástupcům, rodičům a osobám blízkým, vůči ostatním zaměstnancům v pracovních týmech, vůči partnerům domova, vůči veřejnosti a také vůči organizaci samotné.
Etický kodex zaměstnance domova se stejně tak vztahuje i na další osoby působící v Domovu pod hradem Žampach v mimopracovněprávním vztahu.

Cíle služby

Základní cíl služby STD:
Cílem služby sociálně terapeutické dílny je zdokonalit schopnosti, dovednosti a pracovní návyky uživatele.

Dílčí cíle služby STD:
1/ obnovit, rozvinout, posílit sociální a pracovní dovednosti a návyky
2/ usnadnit adaptaci klientů služby na nároky spojené se zaměstnáním
3/ umožnit klientům strukturovat a naplnit den smysluplnou činností
4/ umožnit klientům navazování mezilidských kontaktů

Nabídka služeb

Služba sociálně terapeutické dílny zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Služba je poskytována ve formě terénní a zahrnuje tyto základní činnosti:

1) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,
2) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,
 3) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
nácvik přesunu na vozík a z vozíku,
 4) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:
nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností,
pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Uživatelům je poskytováno základní sociálního poradenství formou poskytování informací sociálním pracovníkem zařízení.

Služba je poskytována formou ambulantní, a to v těchto dnech a časech:
pondělí až pátek  8:30 - 14:30

Zaměření a místa pracovních činnosti ve službě STD

Centrum farmářských činností Žampach, Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk
  - Pomocné hospodářství (zahradnictví a chov domácích zvířat)
  - Péče o parky
Centrum denních aktivit U Šimona Žampach, Žampach č.p. 9, 564 01 Žamberk
- Centrum rozvoje dovedností (praktické dovednosti)
- Textilní dílna
- Keramická dílna
- Výtvarná dílna
Obchůdek „Z pod hradu Žampach“ Letohrad, Tyršova č.p. 353, 561 51 Letohrad
- Dílenské činnosti a prodej výrobků v obchodě 
Centrum rozvoje sociálních dovedností Letohrad, Orlice č.p. 168, 561 51 Letohrad
- Rozvoj sociálních dovedností 
 

Úhrada služeb

Základní činnosti ve službě sociálně terapeutická služba, které jsou pro tuto službu stanovené zákonem o sociálních službách (§ 67), jsou poskytovány bezplatně. Další sjednané služby, jako například poskytnutí stravy, jsou účtovány k úhradě v platných sazbách. 

Informace k úhradě jsou uvedeny v záložce  "ŽADATEL - Úhrada" 

Informace pro zájemce o službu

Kontakty pro informace, tiskopisy pro žadatele o službu a vzory smluv, aj. Tyto informace jsou uvedeny v záložce "ŽADATEL". 


Více informací získáte u našich sociálních pracovnic - kontakty - zde


Místa a zaměření pracovní činnosti ve službě STD

Centrum denních aktivit U Šimona Žampach

2021 Otevření nového Centra denních aktivit U Šimona

Stěhujeme se do našeho nového Centra denních aktivit v budově U Šimona na Žampachu.

2021 Otevření nového Centra denních aktivit U Šimona

2021 Naše nové Centrum rozvoje dovedností U Šimona je v provozu

 

2021 Naše nové Centrum rozvoje dovedností U Šimona je v provozu

Centrum denních aktivit U Šimona Žampach - více fotografií - archiv - zde

Místo

Obchůdek Letohrad – Keramická a tkalcovská dílna

Adresa

Tyršova č.p. 353, 561 51 Letohrad

Zaměření pracovních činností

práce s keramickou hlínou, výtvarné práce, tkaní na ručním stavu;

img_003_hlavicka.jpg
 

img_013_hlavicka.jpg

Místo

Keramická dílna v CDA U Šimona

Adresa

Žampach č.p. 9, 564 01 Žamberk

Zaměření pracovních činností

práce s keramickou hlínou, glazování, vypalování, výtvarné práce;

img_002_hlavicka.jpg
 

img_001_hlavicka.jpg

Místo

Výtvarná dílna v CDA U Šimona

Adresa

Žampach č.p. 9, 564 01 Žamberk

Zaměření pracovních činností

výtvarné práce, výroba svíček a dekoračních předmětů;

img_svicky_atyp_2010_000_small.jpg
 

img__DSC4907.jpg

Místo

Zahradnictví

Adresa

Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk

Zaměření pracovních činností

farmářské činnosti - zahradnické práce v ovocné a zelinářské zahradě;

img_005_hlavicka.jpg
 

img_006_hlavicka.jpg

Místo

Chov domácích zvířat

Adresa

Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk

Zaměření pracovních činností

farmářské činnosti - základní ošetřovatelská péče o domácí zvířata (krmení, čištění, úklid, …);

img_009_hlavicka.jpg
 

img_011_hlavicka.jpg

Místo

Arboretum Žampach

Adresa

Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk

Zaměření pracovních činností

pomocné práce při údržbě Arboreta Žampach a parkové zeleně; údržba vnitřních komunikací a venkovních prostor areálu Domova;

img_prace_parky_009_big.jpg
 

img_012_hlavicka.jpg