Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Pravidla sociální služby

Pravidla sociální služby jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí sociální služby, kterou organizace uzavírá s uživatelem služby před zahájením jejího poskytování. Žadatel je s nimi seznamovám v průběhu jednání žadatele o sociální službě.

Pravidla vycházejí z principů zachování lidské důstojnosti a samostatnosti uživatelů sociálních služeb, z respektu k jejich názorům a rozhodnutím a kladou důraz na dodržování základních lidských práv a svobod, ostatních práv podle platného právního řádu České republiky a mezinárodních dokumentů, kterými je Česká republika vázána. Při ochraně práv a svobod uživatele poskytovatel chrání práva a svobody všech uživatelů.

Být uživatelem sociální služby je věcí dobrovolnou a uživatel služby nesmí porušovat práva ostatních uživatelů služby, která jim zaručuje smlouva a tato pravidla.

Uživatel služby nesmí omezovat základní lidská práva a svobody ostatních uživatelů služby, zaměstnanců poskytovatele nebo dalších osob.

Uživatel služby respektuje ostatní uživatele a zaměstnance poskytovatele.

Nepřijatelné je, aby jeden uživatel služby zneužíval (šikana) ostatní uživatele k plnění svých povinností stanovených pravidly služby.

Jestliže uživatel hrubým způsobem, opakovaně nebo soustavně porušuje Pravidla pobytu a ani za použití opatření zvýšené individuální  péče a podpory uživateli služeb není docíleno nápravy, je uživatel a zákonný zástupce písemně upozorněn na možnost vypovězení Smlouvy o poskytnutí sociální služby ze strany Domova v případě, že během následujících 6 měsíců od tohoto upozornění dojde k následnému porušení Pravidel pobytu. Upozornění musí obsahovat výčet konkrétních porušení (záznamy poskytovatele) a přehled opatření zvýšené individuální péče a podpory uživateli služeb, za kterých nebylo docíleno nápravy.=

ZÁKLANÍ PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB Domova pod hradem Žampach:
1/ Každý uživatel služeb Domova pod hradem Žampach (jeho zákonný zástupce, blízká osoba, zaměstnanec domova …) má právo podávat podněty a stížnosti vedoucí ke zkvalitnění nebo změně obsahu poskytovaných služeb.
2/ Každý pracovník domova je povinen přijmout jakýkoli podnět či stížnost a postoupit ji odpovědnému pracovníkovi.
3/ Pracovníkem odpovědným za přijímání, evidenci a vyřizování podnětů a stížností ve stanovené lhůtě 30 dnů je sociální pracovník. V odůvodněných případech může být lhůta prodloužena.
4/ Podnět - návrh na změnu v poskytované sociální službě; Stížnost - nesouhlas s kvalitou, způsobem poskytované sociální služby nebo jednáním zaměstnance; Oznámení o porušení pravidel služby – nejedná se o stížnost nebo podnět, obsahem je zpravidla porušení pravidel služby uživatelem (smluvních podmínek).
5/ Formy podání podnětu či stížnosti:
 - kdykoli osobně, prostřednictvím svého důvěrníka nebo jiného pracovníka domova, prostřednictvím člena výboru obyvatel domova
 - anonymně prostřednictvím schránky na podávání podnětů a stížností Domov je povinen zabývat se každým podnětem či stížností a ve lhůtě informovat stěžovatele o jeho vyřízení.
6/ V případě nespokojenosti s vyřízením se podavatel podnětu či stížnosti může obrátit na další instituce (KrÚ PK, VOP, MPSV, Český helsinský výbor)
     Dokument Informace pro uživatele služeb - pravidla pro stížnosti - jako sboubor pro tisk - zde.


Více informací získáte u našich sociálních pracovnic - kontakty - zde