Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Fakultativní služby

FAKULTATIVNÍ (NENÁROKOVÉ) SLUŽBY - CENA A ÚHRADA:          Dokument  Ceník FČ jako soubor pdf                    
Domov pod hradem Žampach stanovuje vnitřním předpisem v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  rozsah poskytovaných fakultativních (nenárokových) služeb  a ceník činností těchto služeb. Jestliže uživatel využívá fakultativních služeb, hradí za tyto služby úhradu v souladu s tímto ceníkem, a to hotově do pokladny poskytovatele nebo bezhotovostním převodem na účet poskytovatele; úhrady fakultativních služeb a jejich vyúčtování provádí poskytovatel s účetní uzávěrkou kalendářního měsíce.

PŘEHLED ÚHRAD ZA FAKULTATIVNÍ (NENÁROKOVÉ) SLUŽBY POSKYTOVANÉ  DOMOVEM POD HRADEM ŽAMPACH
CENÍK FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ platný k 1.3.2023:

 I.   Ceník 
Na základě § 35 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Domov pod hradem Žampach stanoví tyto fakultativní (nenárokové) činnosti při poskytování sociální služby:
(Pozn.: podle § 77 zákona úhrada za fakultativní činnosti může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby). 

cis

cis2

obsah

jednotka

cena za jednotku Kč

 

 

KANCELÁŘSKÉ SLUŽBY

 

 

1

 

Kopírování/Tisk

1 x list

 

 

a

jednostranný nebarevný A4

 

3,00

 

b

oboustranný nebarevný A4

 

5,00

 

c

jednostranný nebarevný A3

 

5,00

 

d

oboustranný nebarevný A3

 

8,00

 

e

jednostranný barevný A4

 

15,00

 

f

oboustranný barevný A4

 

25,00

 

g

jednostranný barevný A3

 

30,00

 

h

oboustranný barevný A3

 

50,00

 

ch

jednostranný nebarevný A4 – plakátový papír (200g)

 

5,00

 

i

oboustranný nebarevný A4 – plakátový papír (200g)

 

7,00

 

j

jednostranný nebarevný A3 – plakátový papír (200g)

 

10,00

 

k

oboustranný nebarevný A3 – plakátový papír (200g)

 

14,00

 

l

jednostranný barevný A4 – plakátový papír (200g)

 

20,00

 

m

oboustranný barevný A4 – plakátový papír (200g)

 

30,00

 

n

jednostranný barevný A3 – plakátový papír (200g)

 

40,00

 

o

oboustranný barevný A3 – plakátový papír (200g)

 

60,00

 

p

jednostranný barevný A4 – fotopapír

 

25,00

2

 

Laminování

1 x list

 

 

a

A4

 

15,00

 

b

A3

 

25,00

3

 

Kopírování multimediálních nosičů

1 x ks

 

 

a

kopírování CD (s autorskou tvorbou uživatele – např. fotografie pořízené uživatelem, rodinou)

 

25,00

 

b

kopírování DVD (s autorskou tvorbou uživatele – např. fotografie pořízené uživatelem, rodinou)

 

35,00

 

c

obal k CD/DVD (plast)

1 x ks

15,00

4

 

Skenování

1 x list

 

 

a

A4

 

5,00

 

b

A3

 

10,00

 

 

DOPRAVA

 

 

5

a

Doprava uživatelů služeb služebním vozidlem Domova pod hradem Žampach s výjimkou:
1. zajišťování účasti uživatelů služeb na: vzdělávání nebo pracovním uplatnění, vč. plnění povinné školní docházky, přípravě na budoucí povolání,  aktivizaci formou canisterapie a
plavání prostřednictvím center aktivizačních činností Domova;
2. zajišťování zdravotní péče uživatelů služeb;
3. zajišťování sociálně právních činností a sociální práce pro uživatele služeb;
4. zajišťování účasti uživatelů služeb na akcích v zájmu Domova pod hradem Žampach (firemní zájem – propagace, reprezentace a zastoupení Domova pod hradem Žampach);
5. dopravy nutné pro zajištění prostředků základní životní potřeby uživatelů služeb
(ošacení, obuv, kompenzační pomůcka, svačina a drogistické zboží) – tato výjimka se nevztahuje pro služby komunitních domácností;
6. dopravy uživatele služby, který je nezaopatřeným dítětem, na akce organizované v rámci základní činnosti služby – výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, za účelem zajišťování kontaktu tohoto uživatele s rodinou a se společenským prostředím.

1 km

12,00

 

b

Doprava zavazadel uživatelů služby služebním vozidlem Domova pod hradem Žampach pro účely pobytové akce uživatelů služeb; tuto službu nelze předepsat k úhradě, je-li již předepsána k úhradě služba podle bodu 5a.

1 km

6,00

 

c

Doprava uživatele služby služebním vozidlem Domova pod hradem Žampach za účelem zajištění návštěvy / pobytu uživatele u svých rodičů, popř. jiných osob blízkých, platí-li současně, že:
1. tito nemají možnost zajistit dopravu jiným způsobem,
2. zůstatek na depozitním účtu nebo běžném účtu uživatele k poslednímu dni předcházejícího měsíce nepřesahuje částku

 

 

 

 

7násobku životního minima jednotlivce stanoveného podle zvláštního právního předpisu*

 

 

 

1 km

6,00

4násobku životního minima jednotlivce stanoveného podle zvláštního právního předpisu,

2,50

 

 

3. délka trasy do místa přesahuje 100 km.

 

 

 

 

OPRAVY

 

 

6

a

Opravy osobního vybavení s výjimkou drobných oprav ložního, osobního prádla a ošacení; za opravy osobního prádla pro fakultativní činnost se považují takové opravy, na které materiálové náklady přesahují 100 Kč nebo doba práce 60 minut.

 

100,- Kč/hod

+ cena materiálu

 

b

Údržba a opravy osobního majetku uživatelů služeb s výjimkou oprav podle bodu 6a.

 

100,- Kč/hod

+ cena materiálu

 

 

DOPROVOD

 

 

7

a

Doprovod uživatelů služeb na pobytových akcích.

 

ve výši nákladů na ubytování, stravování, dopravu (vč. parkovného) a popř. uhrazené vstupné za doprovázejícího zaměstnance

  b

Doprovod uživatelů služeb na jednodenních akcích.
(Jedná se o ty jednodenní akce, které nejsou součástí základní činností služby /aktivizační činnosti/, např.: výlety, návštěvy kin, koncertů a jiné zájmové aktivity dle požadavku klienta.)

  ve výši nákladů na ubytování, stravování, dopravu (vč. parkovného) a popř. uhrazené vstupné za doprovázejícího zaměstnance

* § 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění.

  II.    Společná ustanovení 

1. Fakultativní činnost podle tohoto ceníku nelze poskytnout uživateli, který nemá finanční prostředky k její úhradě a který o její využití neprojevil zájem.
2. Vedoucí oddělení, který schvaluje příkaz k jízdě, která podle tohoto ceníku bude účtována jako fakultativní činnost, předem informuje uživatele (pokud tomu nebrání úroveň rozumových schopností uživatele) o předpokládaných nákladech uživatele na tuto jízdu.

Více informací získáte u našich sociálních pracovnic - kontakty - zde