Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Odlehčovací služba

Poslání

Základním posláním odlehčovací služby je dočasně zastoupit osobu blízkou v péči o dítě nebo dospělého se zdravotním postižením a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil. Podporovat uživatele této služby v získávání nových sociálních kontaktů, schopností a dovedností v novém podnětném prostředí.

Cílová skupina

Služba se poskytuje osobám od 6 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, o které jinak pečuje v jejich přirozeném sociálním prostředí osoba blízká (zejm. rodiče, sourozenec, manžel) a tato pečující osoba z důvodu odpočinku požádá o dočasné převzetí péče o tuto osobu.

Účelem služby není trvale převzít péči o zdravotně postiženou osobu, ale dočasně rodině v této péči vypomoci s předpokladem návratu této osoby zpět do rodiny; jedná se o krátkodobé pobyty zpravidla v délce do 3 měsíců v roce. 

Kapacita služby 

   6  

Z kapacity služby se vyčleňuje 3 lůžka pro osoby ve věku  od 7 let bez omezení horní věkové hranice v cílové skupině služby, jejichž zdravotní postižení může být kombinováno s poruchami autistického spektra, a které potřebují vysokou míru kvalifikované individuální podpory během celého dne z důvodu náročného chování a nemohou využívat tuto službu za běžných podmínek - specializovaná služba pro děti a mladé dospělé s náročným chováním
Specializovaná služba >>>

Dále kapacita služby poskytované v domku na adrese Českých bratří 224, Žamberk v počtu 1 lůžko pro dětskou domácnost pro osoby v cílové skupině služby ve věku od 6 do 19 let, které tzv. specializovanou službu nepotřebují - služba pro děti.
Služba pro děti >>>

 

Místo poskytování:  
5 míst   - obec Žampach - Domov pod hradem Žampach 
1 místo - město Žamberk (děti)

Výpis z registrace služby:
6466123   

Zásady poskytované služby

1. Dodržujeme základní lidská práva a svobody našich klientů.
2. Zachováváme jejich lidskou důstojnost.
3. Ke klientovi přistupujeme vždy individuálně; poskytování služby plánujeme podle jeho potřeb a také jí s tímto přístupem poskytujeme.
4. Službu poskytuje tým profesionálních pracovníků.
5. Podporujeme klienty v rozvoji a udržování jejich samostatnosti.
6. Základním účelem sociální služby je pomoc při sociálním začleňování; proto podporujeme klienty v získávání dovedností v navazování a udržování vztahů v běžném prostředí a ve využívání veřejně dostupných služeb.
7. Spolupracujeme s dalšími subjekty a odborníky, kteří mohou být klientům pro kvalitu jejich života prospěšní.
8. Dodržujeme Etický kodex zaměstnance Domova pod hradem Žampach.

Etický kodex zaměstnance představuje  morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči uživatelům služeb a jejich zákonným zástupcům, rodičům a osobám blízkým, vůči ostatním zaměstnancům v pracovních týmech, vůči partnerům domova, vůči veřejnosti a také vůči organizaci samotné.
Etický kodex zaměstnance domova se stejně tak vztahuje i na další osoby působící v Domovu pod hradem Žampach v mimopracovněprávním vztahu.

Cíle služby

1/  dočasně zastoupit osobu blízkou (zejm. rodiče, sourozence, manžela) v péči o dítě nebo dospělého se zdravotním postižením a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil
2/ poskytnout uživateli pobytové odlehčovací služby při dočasném pobytu možnosti vytvoření nových sociálních kontaktů, schopností a dovedností v novém podnětném prostředí

Dosahování hlavních cílů je zabezpečeno prostřednictvím systému  plánování individuálního rozvoje uživatelů služeb, včetně systému  hodnocení a stanovení odpovědnosti za řízení programů rozvoje v závislosti na délce dočasného pobytu.

Operativní cíle:
1/ Dosáhnout důvěry jinak pečujícího člena rodiny (osoby blízké) v poskytování kvalitní zástupní pobytové péče tak, že tento bude mít zájem o tuto službu opakovaně.
2/ Dosáhnout spokojenosti uživatele s dočasně poskytnutou službou a prostředím, ve kterém tato byla poskytována tak, že tento bude mít zájem o tuto službu opakovaně.

Nabídka služeb

Odlehčovací služba je poskytována celoročně a obsahuje tyto činnosti:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Úhrada služeb

Uživatel služby se podílí na úhradě nákladů spojených s pobytem v domově. Výše úhrady je stanovena v souladu se Smlouvou uzavřenou mezi Domovem pod hradem Žampach a uživatelem služby.

Úhrada se dělí na úhradu za stravu, bydlení a péči.   Informace k úhradě jsou uvedeny v záložce "ŽADATEL - Úhrada" 

Informace pro zájemce o službu

Kontakty pro informace, tiskopisy pro žadatele o službu a vzory smluv, aj. Tyto informace jsou uvedeny v záložce "ŽADATEL". 


Více informací získáte u našich sociálních pracovnic - kontakty - zde