Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekty a spolupráce


PROJEKTY:


PROGRAM DEŠŤOVKA - využití dešťové vody pro závlahu arboreta a zahradnictví - 2023
img_logo_op_zp.jpg

Předmětem investičního záměru Pardubického kraje je realizace svedení dešťové kanalizace ze zámeckého areálu (střech budov, zámeckých nádvoří a komunikací) do nově navržené podzemní nádrže s kapacitou 210m3 umístěné v dolním parku. Voda z nádrže bude využita pro nově navržený závlahový systém ve spodní části areálu arboreta a v zahradě. Zdroj dešťové vody doplní kapacitu studniční vody využívané dosud pro závlahu arboreta a zahrady. Realizace v roce 2023. Předpokládané náklady 8 mil. Kč. Spolufinancování - Operační program Životní prostředí.   Z fotodokumntace stavby - výběr.
Z technického řešení:  Dokument Rozsah zavlažování v dolní části arboreta Dokument Využití dešťových vod v areálu Arboreta Žampach - z projektové dokumentace - koordinační situace
Označení stavby - projektu - foto vyvěšení tab.
Základní informace:
Termín realizace stavby: 03-09/2023
Dotace EU z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy (výzva č. 10/2021):  4,9 mil. Kč
Celkové náklady projektu 8 mil. Kč, z toho Pardubický krak  3,1 mil. Kč


Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pardubickém kraji - 2022 - 2026
img_eu_pk.jpg

tento projekt je spolufinancován ESF plus prostřednictvím OPZ plus
Registrační číslo projektu: 
CZ.03.02.01/00/22_003/0000408
Prioritní osa OPZ plus: 2 – Sociální začleňování
Období realizace projektu:
Zahájení realizace projektu:  01. 09. 2022
Ukončení realizace projektu: 30. 04. 2026
Účel dotace:
Předmětem projektu je zajištění dostupnosti a rozvoje vybraných sociálních služeb na území Pardubického kraje. V průběhu realizace projektu budou podpořeny tyto druhy sociálních služeb: azylové domy, domy na půl cesty, sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení a osobní asistence (výhradně pro osoby s PAS). Uživateli těchto služeb jsou osoby sociálně vyloučené, případně sociálním vyloučením ohrožené. Poskytování těchto služeb bude přispívat k eliminaci sociálních jevů, které mají velký vliv na sociální vyloučení cílových skupin.
Více informací k projektu: Pardubický kraj - Popis projektu (pardubickykraj.cz)                       Plakát - publicita


REACT - EU Nákup nových vozidel pro PO PK V OBLASTI SOC. SLUŽEB - 2023
img___irop.jpg
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19. Integrovaný regionální operační program.
Účel: 
Pořízení 6 plug-in hybridních vozidel pro 6 PO Pk ze účelem zvýšení kvality soc. služeb v reakci na důsledky pandemie COVID-19 v oblasti soc. infrastruktury
Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016473 
Žadatel: Pardubický kraj  Informace na stránkách Pk
Plakát Žampach: Dokument Plakát - publicita - zmístění plakátu Žampach 


MAS ORLICKO - IROP - Infrastruktura sociálních služeb II - 2020-2021 
DPH Žampach, bezbariérový přístup do podkroví domku Adam 
MAS ORLICKO, z.s.    
Dokument PLAKÁT - PUBLICITA  umístění plakátu
 
img___irop.jpg
Název projektu: DPH Žampach - bezbariérový přístup do podkroví domku Adam
Registrační číslo projektu: 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010233
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Financování:  Dotace: 1 481 807,15 Kč  Vlastní zdroje:  77 989,85 Kč  Celkem: 1 559 797,00 Kč
Termíny: Realizace: do 31.12. 2020  Financování: do 30.6. 2021 Vyhodnocení: do 31.12. 2021
Popis: Čtyři jednolůžková pokoje v podkroví domku budou přístupné také imobilním klientům novou zdviží přistavěnou k domku Adam.
Fotografie z průběhu stavby v naší galerii - archiv - zde


Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) v Domovu pod hradem Žampach - 2016 - 2022
Dokument Více informací o tomto projektu  - leták - zde
img_logo_esf_up_small.jpg
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?
V letech 2016 - 2022 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také z projektu „Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji“, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V období od 1. 3. 2020 – 31. 5. 2020 bylo u zaměstnavatele Domov pod hradem Žampach IČO: 27545261 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní  místo na SÚPM částkou 39 000 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85 %, tj. 33 150,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15 %, tj. 5 850,- Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.


Realizace úspor energie - DPH Žampach, objekt U Šimona 2020img_logo_opzp_mzp_cr.jpg
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
V rámci projektu dojde k zateplení šikmých a plochých střešních konstrukcí, výměně výplní otvorů a zateplení obvodových stěn budovy. Realizací projektu dojde ke snížení spotřeby energie o 163 GJ za rok a ke snížení emisí skleníkových plynů o 9, 056 tun ročně.
Celkové způsobilé výdaje: 4 673 946,- Kč
Dotace EU: 2 103 276 Kč (45%)
Příspěvek příjemce popdpory: 2 570 670 Kč (55%)
Datum zahájení realizace projektu: 28.5. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 9.11. 2020
Celkové rozpočtované náklady na rekonstrukci budovy: 17 061 000,- Kč
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Pardubický kraj

Rekapitulace (pořizovací cena dle zařazení 4.3.2021, bez nákl. DPH Žampach):
Celkem: 14 997 237,22 Kč
z toho:  6 318 648,40 Kč Realizace úspor energie – DPH Žampach, objekt U Šimona (transfer MŽP ČR Realiz. úspor en. - OPŽP 1 996 312,16 Kč) 8 678 588,82 Kč Rekonstrukce vnitřních prostor objektu U Šimona

Více informací o tomto projektu a fotografie na stránkách domova  - archiv - zde


Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III  2019 - 2022img_plakat_rss3_pk_small.jpg
Dokument Plakát - publicita    Náhled na umístění plakátu  a  v CDA U Šimona
Cílem projektu:
- zajistit dostupnost sociální služby (v případě DPH Žampach) sociálně terapeutické dílny             
- poskytováním této služby minimalizovat rizika sociálního vyloučení osob v obtížné životní situaci
Období:
- 1. 7. 2019 - 31. 12. 2021
Financování:
Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem (85%), státním rozpočtem ČR (10%) a  Pardubickým krajem (5%) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Více o tomto projektu na www Pardubický kraj - zde


Podpora implementace transformačního plánu a praktické realizace transformačního procesu Domova pod hradem Žampach - 2018 -2021
img_opz_mpsv_log.jpg
Základní informace o projektu: 
Registrační číslo: 
 CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007313
Název projektu: Podpora implementace transformačního plánu a praktické realizace transformačního procesu Domova pod hradem Žampach (v domácnostech lokality Žampach, Žamberk, Letohrad a okolí)
Zkrácený název projektu: Podpora transformace v DPH Žampach
Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Předkladatel projektu: DPH Žampach            
Zahájení: 1.2.2018   Ukončení: 31.1.2021  Prodlouženo 1: do 30.6.2021 Prodlouženo 2: do 31.12. 2021
Bc. Šárka Melišová, Manažer projektu EU OPZ Transformace,   kontakt: manag.fin@uspza.cz
Mgr. Jitka Tomešová, Metodik projektu EU OPZ Transformace, kontakt: metodik@uspza.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií a státním rozpočtem České republiky
Celkové způsobilé výdaje: 
1.696.375,00 Kč (100%)
Dotace EU: 1.441.918,75 Kč (85%)
Státní rozpočet ČR: 169.637,50 Kč (10%)
Příjemce dotace: 84.818,75 Kč(5%)
Více informací o tomto projektu - archiv - zde  


Vybavební pro sociální služby Domova pod hradem Žampach - 2018 -2019    
MAS ORLICKO, z.s.

img___irop.jpg
Základní informace o projektu:    
  Dokument plakát - publicita
Název projektu: Vybavení pro sociální služby Domova pod hradem Žampach  Reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005132
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Prioritní osa: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje...
Předkladatel projektu: DPH Žampach
Zahájení: 31.5. 2018  Ukončení: 31.5. 2019
Cíl projektu:
STD: podpora nově otevřené služby STD v rámci Pardubického kraje, určené pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení umožňující dlouhodobou a pravidelnou podporu uživatelů těchto služeb vedoucí ke zdokonalování jejich pracovních návyků a dovedností s využitím sociálně pracovních terapeutických přístupů a metod;
SSDD: vznik nové pobytové služby DOZP a OS pro osoby od 7 do 26 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, případně s PAS na území kraje, kde tato služba v současnosti zcela chybí.
Informace z realizace projektu na www MAS ORLICKO, z.s.
Více informací o specializované službě - archiv - zde


Transformace DOZP, DPH Žampach – Letohrad - nové domácnosti v lokalitě Nad Bažantnicí - 2017-2019img___irop.jpg
Základní informace o projektu:
Zkrácený název projektu:
 Transformace DOZP, DPH Žampach – Letohrad
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Prioritní osa: 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl: 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Předkladatel projektu: Pardubický kraj
Zahájení: 04/2017   Ukončení: 06/2019 
Udržitelnost do: 12.3. 2025  Částka inv. transfer:  24.051.274,86 Kč  Neinv. transfer: 1.378.395,25 Kč
Financování projektu:
Dotace ze strukturálního fondu ERDF 26 306 271,05     85 %
Národní veřejné zdroje:
Z toho: dotace ze státního rozpočtu     1 547 427,71       5 %
Z toho: dotace z kraje                           3 094 855,42     10 %
Celkové způsobilé výdaje                    30 948 554,18     100 %
Více informací o tomto projektu - archiv - zde


Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) v Domovu pod hradem Žampach - 2017img_logo_esf_up_small.jpg
V rámci projektu Záruky pro mladé v Pardubickém kraji, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15-004/0000012 byl poskytnut příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání v Domovu pod hradem Žampach, který je účastníkem projektu Záruky pro mladé v Pardubickém kraji.Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji - 2013 - 2015img_transformace_hlavicka.jpg
Více informací o tomto projektu: www.uspza.cz/transformace - archiv


PROJEKT V PROGRAMU PŘÍHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ -  PODZAMEK – KLODZKO - POLSKO - 2012 - 2013
V červnu roku 2012 byla zahájena vzájemná spolupráce v oblasti zájmové aktivizační činnosti obyvatel Domova pod hradem Žampach a pobytového zařízení sociálních služeb v Polsku - Dom Pomocy Społecznej v Podzamku v oblasti Gminy Klodzko (ředitel - Mgr. Zbigniew Tur). Jde zejména o výměnné učinkování hudebních skupin Barbušáci a Podzamek Boys (vedoucí Tadeuszi Kiejrys). Tato spolupráce  současně využívá aktivit  Sdružení pro regionální rozvoj a česko-polskou spolupráci (na české straně zastoupené předsedou SRR-ČPS Ing. Vladimír Hulman). Pozvánka na akci v 09-2013.
      Více k tomu - fotografie - 2012 - 2013- archiv
img_podzamok_002_2013_small.jpgVZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH PODPOŘENÉ EU  2010 - 2012
Domov pod hradem Žampach byl partnerem v projekt
„PROFESIONÁL – Podpora rozvoje odborných kompetencí vybraných skupin pracovníků poskytovatelů sociálních služeb se zaměřením na cílovou skupinu osob s mentálním postižením  (CZ.1.04/3.1.03/45.00034)“
podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanostimg_dum_techniky_hlavicka.jpg
Více informací o tomto  projektu - archiv - zde.  VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ SLUŽEB DOMOVA PODPOŘENÉ EU 2007
V návaznosti na zřízení veřejných míst přístupu k internetu v Domovu pod hradem Žampach, která jsou využívána běžně také uživateli služeb na Žampachu, zorganizoval Domov pod hradem Žampach za podpory firmy AGROKONZULTA Žamberk s.r.o. a z iniciativy společenství Equal-Projekt ADIP intenzivní vzdělávací Kurzy rozvoje osobnosti.
img_esf_titul.jpg
Více informací o tomto  projektu - archiv - zdeMUZIKOTERAPIE A SENZOROMOTORICKÁ TERAPIE - PROJEKT PODPOŘENÝ EU 2006
centrum pro rozvoj smyslového vnímání v Domovu pod hradem Žampach
img_snoezelen_tabule_small.jpg
více o tomto projektu - archiv - zde
Více o tomto projektu na www Pardubického kraje - zde"ZAHRADA ŽAMPACH – VEŘEJNÉ AKTIVITY" PROJEKT PODPOŘENÝ EU 2005 - 2007
Realizace některých činností a akcí v Domovu pod hradem Žampach byla spolufinancována z prostředků  grantového projektu Společného regionálního operačního programu (SROP) – z  prostředků EU. Více k tomu http://www.strukturalni-fondy.cz/.

img_srop.gif

img_flag_eu.gif

img_mmr.gif

img_znak_pk.gif

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REALIZOVANÉM PROJEKTU:
AKCE SROP, opatření 3.2.
Název:  ÚSP Žampach – „ZAHRADA ŽAMPACH – VEŘEJNÉ AKTIVITY“
Program:  Společný regionální operační program
Priorita: 3. Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření: 3.2 Podpora sociální integrace v regionech
Žadatel:  ÚSP Žampach
Datum zahájení realizace: 1. listopad 2005
Datum ukončení realizace: 31. říjen 2007
Náklady celkem v Kč: 2 725 000
Dotace EU v Kč: 2 180 000
MONITOROVACÍ ZPRÁVA:  etapa - 01.11.2005 - 31.10.2006        - soubor  [PDF]                
MONITOROVACÍ ZPRÁVA:  etapa - 01.11.2006 - 30.06.2007        - soubor  [PDF]             
MONITOROVACÍ ZPRÁVA:  závěrečná - 01.11.2005 - 30.06.2007 - soubor  [PDF]
MONITOROVACÍ ZPRÁVA:  udržitelnost - 01.11.2007-31.10.2008 - soubor  [PDF]
MONITOROVACÍ ZPRÁVA:  udržitelnost - 01.11.2008-31.10.2009 - soubor  [PDF]
MONITOROVACÍ ZPRÁVA:  udržitelnost - 01.11.2009-15.08.2010 - soubor  [PDF]
Z tiskové konference k projektům EU SROP - archiv - zde
Více se o hlavních akcích pořádaných Domovem pod hradem Žampach dozvíte v následujících částech našich stránek, které jsou věnované jednotlivým akcím zvlášť: 
Z archivních www stránek:

Pochod Přes tři hrady                                                                                      
Zámecká slavnost
Letní hudební festival pod hradem Žampach
Žampašská pouť
Živý betlém a vánoční koncerty


VEŘEJNÁ MÍSTA PŘÍSTUPU K INTERNETU V DOMOVECH ZŘIZOVANÝCH PARDUBICKÝM KRAJEM -  PODPOŘENO EU  2006 - 2010
Přehled o využívání internetu - tab - soubor PDF


 


 

JINÉ DALŠÍ PODPORY A GRANTY 2011:
Zdravé stromy pro zítřek
img_logo_tvorba.jpgimg_logo_na_web_2010.jpg
Tento projekt byl podpořen ze strany
Nadace Partnerství Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.
Cílem tohoto projektu byla podpora kvalitního odborného ošetřování stromů a zvyšování povědomí veřejnosti o této činnosti.
Prostřednictvím odborníků, kteří jsou držiteli mezinárodního certifikátu ETW (European Tree Worker), bylo bezplatně ošetřeno  15 významných stromů na území celé ČR. Certifikace European Tree Worker jako jediná poskytuje záruku, že arborista prošel komplexní zkouškou, která prokazuje úroveň jeho odborných znalostí.
V rámci tohoto projektu byla v Arboretu Žampach komplexně ošetřena památná asi 130ti letá lípa srdčitá (Tilia cordata), která je dominantou areálu domova a je situována na počátku lipového stromořadí. Byla vysazena v době, kdy ještě na zámku působili hrabě a hraběnka Lützowovi (1884-1932).
Více informací a fotodokumentace - archiv - zde