Cookie Consent by Free Privacy Policy website

GDPR - prohlášení


Prohlášení organizace o ochraně osobních údajů:

img_logo_gdpr.jpgZaručujeme plnou ochranu osobních údajů před zneužitím. Osobní údaje v organizaci zpracovávají výhradně pověření zaměstnanci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti  ve smyslu zákona a vnitřních předpisů organizace. Veškeré osobní údaje žadatelů, uživatelů služeb (rodičů, zákonných zástupců těchto osob) a poskytovatelů služeb (zaměstnanců, dobrovolníků) jsou organizací shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 a Zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. v platném znění nebo v souladu s právy a povinnostmi, které organizaci vyplývají dle zvláštního zákona zej. Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. ze dne 14.3.2006 v platném znění.  Organizace shromažduje pouze osobní údaje, které nezbytně potřebuje k výkonu předmětu své činnosti (poskytování služeb), zajišťuje bezpečnost těchto dat a ochranu před jejich zneužitím třetí osobou. Dále organizace shromažďuje tyto údaje na základě prohlášení osob o souhlasu s tímto.


VÍCE INFORMACÍ K PROHLÁŠENÍ VE VĚCI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ORGANIZACI:

S účinností od 25. května 2018 se organizace řídí tímto předpisem
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
("GDPR" - General Data Protection Regulation)
ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těcht
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Dokument Text nařízení EU - zdeINFORMAČNÍ MEMORANDUM:
Dokument Zaměstnanec Domova pod hradem Žampach
Dokument Uchazeč o zaměstnání v Domovu pod hradem Žampach
Dokument Žadatel o službu v Domovu pod hradem Žampach
Dokument Uživatel služby v Domovu pod hradem ŽampachPROHLÁŠENÍ ORGANIZACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Správcem osobních údajů je:
Domov pod hradem Žampach, se sídlem Žampach čp. 1, 564 01 Žamberk
IČ: 00854271, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Pr, vložka 729

Kontakt:
email: gdpr@csszampach.cz

Problematiku osobních údajů, včetně zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) a jejich ochranu, obecně upravuje Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Tyto předpisy ještě doplňují a blíže specifikují další interní pravidla Domova pod hradem Žampach.

Zpracování osobních údajů dle subjektu údajů:

      *  Žadatel o službu v Domovu pod hradem Žampach
          Dokument registr agend

  • Uživatel služby v Domovu pod hradem Žampach
    Dokument registr agend
  • Zaměstnanec - Informace o zpracování osobních údajů zaměstnance Domova pod hradem Žampach
    Dokument registr agend
  • Uchazeč o zaměstnání
    Dokument registr agend

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Domov pod hradem Žampach zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu zpracování a maximální doba pro uložení osobních údajů je v souladu se Spisovým a skartačním řádem Domova pod hradem Žampach.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Zpracováváme pouze takové údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s účelem zpracování.

Komu osobní údaje poskytujeme nebo předáváme?

Domov pod hradem Žampach předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv Domova pod hradem Žampach.

Domov pod hradem Žampach může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám Domov pod hradem Žampach Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro Domov pod hradem Žampach služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží.

Poučení o právech dle Zákona o ochraně osobních údajů, platné do 24.5.2018

Problematiku osobních a citlivých údajů, a jejich ochranu, obecně upravuje Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, který definuje základní aspekty ochrany osobních údajů o fyzických osobách a práva a povinnosti vyplývající ze zpracování těchto údajů. Tento zákon jasně stanovuje, za jakých okolností lze osobní údaje shromažďovat, jak s nimi zacházet, jak je evidovat, uchovávat a chránit před zneužitím.

Poučení o právech dle Obecného nařízení k ochraně osobních údajů, účinné od 25.5.2018/
V rámci ochrany osobních údajů dle GDPR máte následující práva

1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto Osobním údajů a k následujícím informacím:

* účely zpracování;
* kategorie dotčených osobních údajů;
* příjemci nebo kategorie příjemců, kterým se osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
* plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;
* existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
* právo podat stížnost u dozorového úřadu;
* veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
* skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce určovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

2. Právo na opravu

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje nebo doplnil chybějící. Pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím na výše uvedených kontaktech.

3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají. Pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím na výše uvedených kontaktech.

4. Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování vašich osobních údajů. Pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím na výše uvedených kontaktech.

5. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

6. Právo vznést námitku

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů k takovému účelu, což zahrnuje i profilování. Pokud proti takovému zpracování vznesete námitku, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovány.

Pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím na výše uvedených kontaktech.

7. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotká. Správce nezakládá žádná ze svých rozhodnutí výhradně na automatizovaném zpracování. Profilování, které je správcem prováděno, nemá pro vás právní účinky, ani se vás významně nedotýká.

Kontakt, žádost o informace, odvolání souhlasu, zablokování, smazání

Kdykoli můžete bezplatně požádat o částečné nebo úplné vymazání vašich osobních údajů či zablokování, případně si vyžádat informace o údajích o vaší osobě, které jsou u nás uloženy, a požádat o opravu těchto údajů. Pro tento účel není nutné používat žádný konkrétní formulář, stačí, když nás kontaktujete na výše uvedených kontaktech.

Všechny vaše požadavky zpracujeme bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dní.

Odvolání souhlasu bude vyřízeno bezodkladně, nejpozději do 7 kalendářních dní.

Orgánem dozoru pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz. Máte právo podat stížnost k orgánu dozoru.

Bezpečnost údajů

Přijali jsme technická a organizační opatření na ochranu vašich údajů před ztrátou, změnou nebo před jejich zpřístupněním jakoukoli třetí stranou. Námi používané bezpečnostní procedury jsou pravidelně vylepšovány s ohledem na technologický vývoj. Veškeré osoby, které s osobními údaji přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Aktualizace a doplnění

Části této politiky ochrany soukromí můžeme doplnit nebo aktualizovat, aniž bychom vás o této skutečnosti předem informovali. Před poskytnutím osobních údajů Domovu pod hradem Žampach si vždy prostudujte politiku ochrany soukromí, abyste získali informace o nejnovějším stavu po případných doplněních nebo aktualizacích. Domov pod hradem Žampach je oprávněn v případě potřeby zásady změnit, avšak toto nemá dopad na podmínky zpracování započaté na základě uvedeného právního titulu.

V Žampachu dne 25.5. 2018


Další související dokumenty organizace:
Dokument Směrnice pro provozování kamerového systému v organizaci Instalované tabule - upozornění na kamerový systém.
Dokument Provozní řád veřejné WIFI