Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Specializovaná služba pro osoby s chováním náročným na péči

Základní informace o této službě

Specializovaná služba pro osoby s chováním náročným na péči je zajišťována ve vymezené kapacitě služby Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a Odlehčovací služba (OS).


Co je cílem této specializované služby ?

Cílem služby je poskytovat uživateli individuální a odbornou podporu v překonávání projevů náročného chování a umožnit mu tak dle jeho možností vést důstojný a z jeho pohledu co nejspokojenější způsob života. V případě odlehčovací služby je cílem také dočasně zastoupit v péči osobu blízkou a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil.

Jaká je cílová skupina této specializované služby ?

Služba se poskytuje osobám od 16 let bez omezení horní věkové hranice u služby DOZP a u služby OS od 7 let bez omezení horní věkové hranice s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Je určena pro tyto osoby s poruchami komunikace – sociální interakce a poruchami autistického spektra (PAS). Tyto osoby potřebují vysokou míru kvalifikované individuální podpory během celého dne z důvodu náročného chování a nemohou využívat běžné pobytové služby DOZP a OS. Služba   je  určena také  těmto osobám s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou.

Osoby s náročným chováním a potřebou intenzivní individualizované péče. Jde zde zejména o osoby s PAS s chováním náročným na péči (nespavost, agresivita, sebepoškozování, neklid, hyperaktivita, přecitlivělost na stresové faktory, rozbíjení věcí, nekoordinované útěky do neznáma).

Porucha autistického spektra (PAS) je pervazivní celoživotní neurovývojová porucha, která má vliv na sociální a komunikační schopnosti člověka. Tzn., ovlivňuje to, jak se dotyčný chová k ostatním a jak s nimi komunikuje. Důsledkem poruchy je, že dítě špatně vyhodnocuje informace, které k němu přicházejí (nerozumí dobře tomu, co vidí, slyší a prožívá) - z toho plyne narušení v oblasti komunikace, sociálního chování a představivosti.


V chování těchto osob se objevují některé z následujících příznaků:

 • náročné chování není pouze krátkodobým stavem, ale stavem dlouhodobým, který se již ukázal jako neřešitelný v domácím prostředí nebo v  běžném pobytovém zařízení (školské nebo zařízení sociálních služeb)
 • z dřívějších zkušeností je zřejmé, že osoba potřebuje pro zmírňování náročného chování celodenní přítomnost individuální kvalifikované asistence
 • chování osoby je výrazně narušující nebo vylučující pro kolektivní soužití
 • vyskytuje se verbální nebo fyzická agrese nebo autoagrese různé intenzity a zaměření:
  agrese vůči lidem
  agrese vůči zvířatům
  agrese vůči hmotnému prostředí
 • vyskytují se pro okolí těžko přijatelné projevy chování:
  záchvaty vzteku
  utíkání, toulání
  nezvladatelný křik
  rušivé stereotypní chování a rituály
  obtěžující sexuální chování
  poruchy spánku s obtěžujícím nočním chováním
  náročné chování v oblasti přijímání potravy a vylučování
  a další

Pro umístění do specializované služby vyhodnocujeme přítomnost jednotlivých příznaků chování u konkrétní osoby a sledujeme je v jejich celkovém obraze, komplexně. Sociální šetření a hodnocení pro umístění dítěte do celoročního pobytu (do služby DOZP) se provádí vždy ve spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD),  ev. ve spolupráci se sociálním pracovníkem obce s rozšířenou působností (ORP).

Kapacita služby specializované služby:

6 lůžek - služba DOZP (v objektu č.p. 2 Žampach Na Výsluní)
3 lůžka - služba DOZP (v objektu č.p. 1 Žampach U Patrika)
3 lůžka - služba OS (v objektu 1. NP č.p. 4 Žampach U Zahrady)

Místo poskytování:  
obec Žampach - Domov pod hradem Žampach

Informace k úhradě jsou uvedeny v záložce "ŽADATEL - Úhrada"

Informace pro zájemce o službu
Kontakty pro informace, tiskopisy pro žadatele o službu a vzory smluv, aj. Tyto informace jsou uvedeny v záložce "ŽADATEL". 


Více informací získáte u našich sociálních pracovnic - kontakty - zde


img__DPH_ZA-SSDD_-_foto_stavba_283.jpg

img__DPH_ZA-SSDD_-_foto_stavba_284.jpg

img__DPH_ZA-SSDD_-_foto_stavba_557.jpg

img__DSC_9598.JPG

img_DSC_9763.JPG

 

img_IMG_1366.JPG

img_20220402_214217.jpg

img____vysluni_007_2019.jpg
Více fotografií v našem archivu - zde


Specializovaná odlehčovací služba U Zahrady otevřena 1.4. 2024 - fotogalerie
img_IMG_5862.JPG

Specializované sociální služby pro osoby s chováním náročným na péči

(stručný souhrn aktivit do roku 2023)

Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje pět druhů sociálních služeb. Jedna se  jak o služby pobytové, vč. odlehčovací služby, tak i o služby terénní a ambulantní - služba sociální prevence.
Tyto služby jsou určeny pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou
.
Část kapacity celoroční pobytové služby a služby odlehčovací je určena pro osoby s chováním náročným na péči – pro osoby s PAS.

Osoby s chováním náročným na péči a s PAS byly vždy součástí naší klientely, ale od 1.11. 2017  bylo zahájeno poskytování specializované služby pro děti a mladé dospělé chováním náročným na péči - PAS v samostatné nově  zrekonstruované budově Na Výsluní s náležitým materiálně technickým a především personálním vybavení. Původní kapacita zde byla 5 ve službě pobytové celoroční (DOZP) a 1 ve službě odlehčovací s věkovým vymezením 7 – 26 let.

Od 1.4. 2023 byla kapacita specializované služby navýšena v další samostatné budově - domácnosti po její rekonstrukci U Zahrady, a to specializované služba odlehčovací nyní s kapacitou 3. Ve službě celoroční pobytové (DOZP) Na Výsluní byla navýšena kapacita na 6.

Dále je v objektu U Zahrady je provozována tzv. přechodová domácnost pro klienty opouštějící  specializovanou službu Na Výsluní, kdy jsou podporování v možnosti následného přechodu do domácností bez specializované služby. V roce 2023 bylo také změněno věkové vymezení ve specializované službě pobytové celoroční (DOZP) na  od 16 let a bez omezení horní věkové hranice. U služby odlehčovací pak na od 7 let bez omezení horní věkové hranice

Od 1. října 2023 (v závislosti na personálních zdrojích) připravujeme další navýšení kapacity specializované služby pobytové celoroční (DOZP) o 3 lůžka v domácnosti U Patrika.