Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Služba pro děti

Základní informace o této službě

Sociální pobytová služba pro děti je zajišťována ve vymezené kapacitě služby Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a Odlehčovací služba (OS).


Jaká je cílová skupina sociální služby pro děti DOZP a OS ?

Služba se poskytuje osobám ve věku od 6 do 19 let. Domácnost v domku v Žamberku je určena dětem, které nepotřebují Specializovanou službu pro děti s náročným chováním na péči a jsou osobami s mentálním postižením, přičemž mohou mít přidružené postižení tělesné nebo smyslové. 


Jaké je základní poslání sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením pro děti (DOZP) ? 

Základním posláním této služby je poskytnout náhradu za rodinnou péči, poskytovat službu zaměřenou na podporu rozvoje schopností a nezávislosti uživatelů, podporovat je v možnostech vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech. Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.

Co je cílem sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením pro děti (DOZP) ?

Cílem sociální služby pro děti je poskytovat kvalitní náhradní rodinou péči a udržovat kontakt dětí se svou rodinou, umožnit dětem prožívat kvalitní život dítěte v náhradním rodinném prostředí. Zvláštní pozornost je v rámci této služby věnována dětem s nařízenou ústavní výchovou. V oblasti péče o děti je navázána spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí (probíhají pravidelné návštěvy zaměstnanců OSPOD v místě poskytování služby, vyhodnocování potřeb dětí – IPOD, probíhají případové konference dle aktuálních potřeb); zajištěno je vzdělávání dětí v rámci programu speciální základní školy.

Jaká je kapacita této služby (DOZP) ?

Kapacita služby poskytované v domku na adrese Českých bratří č.p. 224, Žamberk je v počtu 4 lůžka.


Jaké je základní poslání odlehčovací služby pro děti (OS) ? 

Základním posláním této služby je dočasně zastoupit osobu blízkou v péči o dítě se zdravotním postižením a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil. Podporovat uživatele této služby v získávání nových sociálních kontaktů, schopností a dovedností v novém podnětném prostředí.

Co je cílem odlehčovací služby pro děti (OS)?
 
Cílem je dočasně zastoupit osobu blízkou (zejm. rodiče, sourozence, manžela) v péči o dítě se zdravotním postižením a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil a dále poskytnout uživateli pobytové odlehčovací služby při dočasném pobytu možnosti vytvoření nových sociálních kontaktů, schopností a dovedností v novém podnětném prostředí.
 

Jaká je kapacita této služby (OS)?

Kapacita služby poskytované v domku na adrese Českých bratří č.p. 224, Žamberk je v počtu 1 lůžko.


Více informací získáte u našich sociálních pracovnic - kontakty - zde